ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Objeto del programa

 • Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus:
  • Centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.
  • Centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional.
  • Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.
  • Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte.
 • Projectes d'inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.
 • Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixes amb les característiques i requisits que s'han definit en els apartats anteriors.
 • Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén com a centre de R+D+i, aquells establiments o àrees d'activitats d'una empresa, dedicats principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. 
 • Projectes d'inversió en actius fixes d'empreses que hagin adquirit Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors o d'empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d'una sentència aprovatòria de conveni de creditors.  
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. 
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses establertes o en procés d’establir-s’hi a Catalunya.

Plazo de solicitud

Des del 3 de setembre a l’1 d’octubre de 2018.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1869/2018, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 410611).  (DOGC Núm. 7678 - 3.8.2018
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1767/2018, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (Núm. 7671 - 25.7.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.