ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Objeto del programa

 • Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus:
  • Centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.
  • Centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional.
  • Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.
  • Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte.
 • Projectes d'inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.
 • Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixes amb les característiques i requisits que s'han definit en els apartats anteriors.
 • Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén com a centre de R+D+i, aquells establiments o àrees d'activitats d'una empresa, dedicats principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. 
 • Projectes d'inversió en actius fixes d'empreses que hagin adquirit Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors o d'empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d'una sentència aprovatòria de conveni de creditors.  
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. 
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents.

Ajuts per a la realització de projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte:

 • Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus:
  • Centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.
  • Centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional.
  • Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.
  • Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte.
 • Projectes d'inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.
 • Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixes amb les característiques i requisits que s'han definit en els apartats anteriors.
 • Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén com a centre de R+D+i, aquells establiments o àrees d'activitats d'una empresa, dedicats principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
 • Projectes d'inversió en actius fixes d'empreses que hagin adquirit Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors o d'empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d'una sentència aprovatòria de conveni de creditors. En ambdós casos, només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria.
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta categoria s'hauran de localitzar en algun dels municipis inclosos en el mapa d'ajuts regional.
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta categoria s'hauran de localitzar en algun dels municipis inclosos en el mapa d'ajuts regional.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses establertes o en procés d’establir-s’hi a Catalunya.

Plazo de solicitud

2 d'octubre de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1852/2019, de 2 de juliol, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2019 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 465104). (DPOGC Núm. 7914 - 10.7.2019
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/582/2019, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (DOGC Núm. 7829 - 13.3.2019)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.