ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Objeto del programa

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi)...

Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8).
Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:
 • Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.500.000,00 euros).
 • Projectes d'inversió en actius fixes d'empreses que hagin adquirit Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors o d'empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d'una sentència aprovatòria de conveni de creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 200.000,00 euros).
 • Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros).
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta acció s'hauran de localitzar en algun dels municipis inclosos en el mapa d'ajuts regional (veure ANNEX 2). (despesa mínima de 5 milions d'euros i creació neta de com a mínim 50 llocs de treball directes).

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que portin a terme projectes com els que es descriuen a les bases.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud o que es constituirà abans de la concessió de l'ajut, i que exerceixi una activitat econòmica.

Plazo de solicitud

7 d'octubre del 2020.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1571/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 513590). (DOGC Núm. 8170 - 6.7.2020
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1492/2020, de 22 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (DOGC Núm. 8164 - 29.6.2020)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.