ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons a la Innovació

Objeto del programa

Ajuts dels Cupons a la Innovació per a la contractació de serveis d'innovació en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquests ajuts es divideixen en tres categories:

  • Cupons de tecnologia: Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.
  • Cupons d'innovació: Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.
  • Cupons d'ecoinnovació: Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoin

Beneficiarios de la ayuda

  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d'entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud d'ajut i que demostrin, dins de la memòria tècnica adjunta a la sol·licitud, que el servei sol·licitat es troba dins dels que es defineixen a l'annex 2 d'aquesta Resolució i que tindrà un impacte econòmic positiu en els resultats de l'empresa.
  • Als efectes d'aquestes bases s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica

Descripción

  • Els Cupons de tecnologia subvencionen a empreses, perquè puguin contractar serveis tecnològics a proveïdors acreditats amb l'objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.
  • Els Cupons d'innovació subvencionen a empreses, perquè puguin contractar serveis d'innovació a proveïdors acreditats amb l'objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.
  • Els Cupons d'ecoinnovació subvencionen a empreses, perquè puguin contractar serveis d'ecoinnovació a proveïdors acreditats amb l'objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci

Plazo de solicitud

Fins al 27 de novembre del 2018, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Más información

  • Convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts dels Cupons a la Innovació (ref. BDNS 420129). (DOGC Núm. 7734 - 25.10.2018
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1288/2017, de 16 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels Cupons a la Innovació. (DOGC Núm. 7386 - 8.6.2017)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.