ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons a la Innovació

Objeto del programa

Ajuts per a la contractació de serveis d'innovació en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquests ajuts es divideixen en quatre categories:

  • Cupons d'innovació: Ajuts destinats a millorar la capacitat innovadora d'empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.
  • Cupons d'economia circular: Ajuts destinats a aplicar l'economia circular a les empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d'economia circular a proveïdors acreditats.
  • Cupons de fiscalitat: Ajuts destinats a incentivar l'aplicació d'incentius fiscals per activitats de R+D+i a les empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis de fiscalitat a proveïdors acreditats.
  • Cupons de propietat industrial: Ajuts destinats a incentivar la protecció industrial a les empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis de protecció industrial a proveïdors acreditats.

Beneficiarios de la ayuda

  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb una plantilla d'entre 5 i 250 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud d'ajut i, com a mínim, 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals
  • Als efectes d'aquestes bases s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Descripción


Plazo de solicitud

4 de desembre de 2019 (o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts)

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2741/2019, de 23 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 dels ajuts dels Cupons a la Innovació (ref. BDNS 478916). (DOGC Núm. 7992 - 30.10.2019
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2692/2019, de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels Cupons a la Innovació (DOGC Núm. 7987 - 23.10.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.