ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Tecniospring INDUSTRY

Objeto del programa

Ajuts a la contractació de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY).
La contractació de la persona investigadora anirà lligada a un projecte de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.
Es contemplen dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:
 • Mobilitat A: Sortida a l'estranger + retorn.
 • Mobilitat B: Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic establert a Catalunya

Beneficiarios de la ayuda

 • Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO que siguin vigents i que apareixen al web d' ACCIÓ. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.
 • Els centres tecnològics establerts a Catalunya inscrits al Directori de centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i que apareixen al web https://sede.micinn.gob.es/inforct/
 • Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors durant el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Descripción

Es contemplen dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

 • Mobilitat A: Sortida a l'estranger + retorn
  • Fase de sortida: Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat , per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.
  • Fase de retorn: Estada d'un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.
 • Mobilitat B: Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat, a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Plazo de solicitud

De l'1 d'abril al 15 de juny de 2021.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/604/2021, de 2 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) (DOGC Núm. 8360 - 9.3.2021
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1446/2020, de 18 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY). (DOGC Núm. 8160 - 23.6.2020
  • RESOLUCIÓ EMC/1944/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen la Resolució EMC/1473/2017, de 19 de juny, i la Resolució EMC/959/2018, de 10 de maig, modificada per la Resolució EMC/1801/2018, de 19 de juliol, i per la Resolució EMC/2765/2018, de 22 de novembre, per les quals s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS) d'aplicació a les convocatòries dels anys 2017 i 2018, respectivament. (DOGC Núm. 8194 - 5.8.2020)
 • ACCIÓ - Programa Tecniospring INDUSTRY

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.