Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

Objeto del programa

Fomentar projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. 

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

 • Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:
  • Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l'execució d'una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.
  • Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
  • Reutilització i reparació de productes.
  • Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  • Remanufactura.
  • Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.
  • Noves aplicacions de materials reciclats.
  • Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers.
  • Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.
 • Classe B. Estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:
  • Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l'execució d'una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.
  • Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
  • Reutilització i reparació de productes.
  • Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  • Remanufactura.
  • Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.
  • Noves aplicacions de materials reciclats.
  • Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers.
  • Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.
 • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: 
  S'inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se'n derivin (campanyes, jornades, etc.).

Beneficiarios de la ayuda

Ens que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

 • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
 • Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Plazo de solicitud

19 de juliol de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/1711/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (ref. BDNS 463207). (DOGC Núm. 7905 - 27.6.2019
 • Bases: RESOLUCIÓ TES/1252/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. (DOGC Núm. 7873 - 13.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.