AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

Objeto del programa

Subvencions per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral.

Es preveuen les modalitats següents:
 • Projectes DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya i el doctorand o doctoranda es dedicarà al projecte de recerca a temps complet. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut. 
 • Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com dedicació parcial del doctorand o doctoranda o que l'entorn empresarial estigui fora de Catalunya. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari. 
En el moment de la sol·licitud, el doctorand o la doctoranda ha d'acreditar que ha estat admès en un programa de doctorat per al curs 2020-2021 o per al curs 2021-2022 i, en el moment de l'acceptació, estar matriculat o tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2020-2021 o 2021-2022.

Beneficiarios de la ayuda

 • Entorn empresarial: les empreses o altres entitats de l'entorn empresarial. En queden explícitament exclosos:
  • Els organismes de recerca o entitats que en depenguin.
  • Els departaments, delegacions o serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
  • Les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials.
  • Els centres adscrits a les universitats.
 • Entorn acadèmic: els organismes de recerc que disposin de grups de recerca reconeguts per la convocatòria SGR més recent. En concret:
  • les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya
  • els centres de recerca amb seu a Catalunya
  • les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya
  • els centres tecnològics amb seu a Catalunya

Plazo de solicitud

 • 14 de desembre de 2021.
 • D'acord amb el que preveuen les bases, es poden dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials previstes són els següents:
  • 14 d'abril de 2021
  • 9 de juny de 2021
  • 6 d'octubre de 2021
  • 14 de desembre de 2021

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/430/2021, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) 2021 (DOGC Núm. 8348 - 23.2.2021
 • Bases: Bases: RESOLUCIÓ EMC/283/2020, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorats industrials (DI). (DOGC Núm. 8062 - 12.2.2020)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.