Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom

Objeto del programa

L'objecte d'aquesta iniciativa és promoure la consolidació, el creixement i la reinvenció del treball autònom com a eina per millorar la competitivitat dels negocis de persones treballadores autònomes i lluitar contra la destrucció d'ocupació autònoma. Té la voluntat d'oferir als autònoms les eines i els instruments necessaris perquè millorin els seus models de negoci i puguin créixer i enfortir-se.

L'edició anual del programa, s'articula en 2 fases:

 • Fase 1: subvencions per seleccionar les entitats que oferiran assessorament personalitzat i formació en gestió empresarial a les persones treballadores autònomes.
 • Fase 2: les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció posaran en marxa els programes d'assessorament personalitzat i de formació adreçat a les persones treballadores autònomes.

Beneficiarios de la ayuda

Les escoles de negocis, universitats, escoles universitàries o entitats dependents o vinculades a aquestes, a col·legis professionals jurídicament constituïts que acreditin experiència i coneixements en assessorament a persones treballadores autònomes, i associacions professionals del treball autònom a Catalunya de caràcter intersectorial.

Persones beneficiàries de les subvencions: Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) i persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (promig del darrer any) i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros en el darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits següents:

 • Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
 • Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment d'iniciar el programa.
 • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom. Hauran de reunir els requisits següents:
 • Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
 • Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa al RETA o disposar de baixa a la mutualitat per una activitat econòmica.
 • Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del SOC.

Descripción

Aquest programa preveu que els beneficiaris participin d’unes accions de caràcter obligatori i unes altres de caràcter optatiu.

 • Accions de caràcter obligatori:
  • Sessions inicials col·lectives de 15 a 18 participants.
  • Reunió inicial individual.
  • Reunions ordinàries individuals.
  • Accions formatives de caràcter obligatori.
 • Accions de caràcter no obligatori
  • Píndoles formatives presencials: formació per millorar les competències professionals en la gestió del negoci dels participants del programa
  • El Departament de Treball Afers Socials i Famílies ha d'informar les entitats beneficiàries sobre les píndoles que s'ofereixen en format en línia (on-line). Les entitats beneficiàries de les subvencions han de fer arribar al Servei d'Autoempresa informació sobre la previsió de persones interessades a participar en aquestes píndoles en línia
  • Derivació a assessorament especialitzat i altres recursos: cartera de serveis externs.

Plazo de solicitud

1 d'octubre de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/1525/2019, de 7 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l'any 2019 (ref. BDNS 454897). (DOGC Núm. 7891 - 6.6.2019)  
 • Bases: ORDRE TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. (DODC Núm. 7226 - 14.10.2016)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.