Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració)

Objeto del programa

Els objectius específics d'aquest Programa són:

 • Estendre la percepció de la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva aparició i creixement.
 • Fomentar l'aparició d'aquest tipus d'empreses.
 • Promoure unes especialitzacions institucionals i territorials basades en fortaleses i oportunitats avui poc identificades i desenvolupades.
 • Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència global que suposa Barcelona, com a concentració d'empreses basades en la innovació i la tecnologia.
 • Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la tecnologia.

Beneficiarios de la ayuda

 • Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:
  • Els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya.
  • Les entitats sense ànim de lucre.
  • Les universitats o les entitats que en depenguin. 
  • Les escoles de negoci, els col·legis professionals i els gremis.
 • També podran ser beneficiàries les agrupacions sense personalitat jurídica que es constitueixen per les entitats anteriors, juntament amb una o diverses entitats o empreses que desenvolupi/n una activitat necessària per a la realització del projecte, que estigui/n especialitzada/es en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte, i que participaran exclusivament en l'àmbit de les accions que duguin a terme.

Plazo de solicitud

10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Más información

 • Convocatòria: Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/3105/2019, de 6 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 de concessió de subvencions per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn (ref. BDNS 482808). (DOGC Núm. 8009 - 25.11.2019)  
  • Bases: ORDRE EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn. (DOGC Núm. 7460 - 22.9.2017
  • ORDRE EMC/54/2019, de 18 de març, de modificació de l'Ordre EMC/213/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) emmarcat dins el programa Catalunya Emprèn (DOGC núm. 7460, de 22.9.2017). (DOGC Núm. 7837 - 22.3.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.