Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys

Objeto del programa

Ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Beneficiarios de la ayuda

  • Persones i/o entitats beneficiàries: persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
S'exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.
  • Persones destinatàries dels ajuts: les persones en situació d'atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball a subvencionar.

Plazo de solicitud

Del 20 de gener al 20 de novembre de 2021.

Más información

  • Convocatòria: Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/3458/2020, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (SOC – Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys) (DOGC Núm. 8307 - 31.12.2020)  
  • Bases: ORDRE TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball. (DOGC Núm. 7677 - 2.8.2018
    • ORDRE TSF/188/2018, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.(DOGC Núm. 7748 - 15.11.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.