Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Objeto del programa

Ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Beneficiarios de la ayuda

  • Persones i/o entitats beneficiàries: persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
S'exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.
  • Persones destinatàries dels ajuts: les persones en situació d'atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball a subvencionar.

Plazo de solicitud

15 de novembre de 2019.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/2791/2018, de 15 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (ref. BDNS 425946). (DOGC Núm. 7759 - 30.11.2018
  • Bases: ORDRE TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball. (DOGC Núm. 7677 - 2.8.2018
    • ORDRE TSF/188/2018, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.(DOGC Núm. 7748 - 15.11.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.