Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per a la realització de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Objeto del programa

Les accions de suport a la formació tenen per objecte la investigació i la prospecció del mercat de treball per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l'anàlisi de la repercussió de la formació per a l'ocupació en la competitivitat de les empreses i en la qualificació de les persones treballadores, l'elaboració de productes i d'eines innovadores relacionats amb la formació professional per a l'ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació necessàries per coadjuvar al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l'economia.

Les accions de suport a la formació que es realitzin a l'empara d'aquesta Ordre han de respondre als objectius específics següents:

  • Millorar el coneixement dels sistemes productius, atenent a la seva evolució i principalment mitjançant la prospecció de necessitats formatives, de qualificació professional i relacionades amb els perfils professionals necessaris a curt, mitjà i llarg termini.
  • Contribuir a desenvolupar l'ordenació de la formació professional per a l'ocupació mitjançant estàndards de qualitat dels mitjans i recursos per als diferents àmbits de competència professional, tenint com a referent els sistemes de qualificacions professionals, i facilitar els criteris per a l'adequació de la formació per a l'ocupació als seus objectius.
  • Contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i dels sectors productius mitjançant la diagnosi de les necessitats formatives i els perfils professionals més adients.
  • Incidir en la millora dels perfils professionals de les persones al llarg de la vida activa, mitjançant una oferta de formació ajustada als requeriments professionals dels sectors amb més potencial de creació d'ocupació i al manteniment de l'actual lloc de treball.
  • Afavorir l'elaboració d'eines i recursos per a la millora del sistema de formació professional per a l'ocupació, així com la innovació i adaptació tecnològica.
  • Afavorir la participació de les micró i petites empreses en la formació.

Beneficiarios de la ayuda

  • Empreses, entitats o organitzacions, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els requisits que s'estableixen en aquestes bases i en les corresponents convocatòries.
  • Excepcionalment, en les convocatòries es podrà establir la participació d'entitats agrupades per a l'execució d'alguna tipologia d'acció de suport a la formació. En aquests casos, es regularan les condicions de les agrupacions, que en cap cas seran de caràcter instrumental.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de sol·licituds de les accions de suport a la formació s'obre el dia següent de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza als 7 dies naturals des del dia següent a la publicació.

Más información

  • Bases: ORDRE TSF/158/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (DOGC Núm. 7719 - 4.10.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.