Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric

Objeto del programa

Ajudes per a la substitució, en establiments existents de distribució comercial d'aliments, de les seves instal·lacions de refrigeració per instal·lacions basades en l'ús de gasos de baix o nul potencial d'escalfament (PCA) o bé la implantació, en establiments de distribució comercial d'aliments nous , d'instal·lacions de refrigeració basades en gasos de baix o nul PCA.

En el cas en establiments existents de distribució comercial d'aliments, només seran objecte d'aquest Reial decret projectes de renovació integral en instal·lacions que incloguin la substitució de la central frigorífica. No seran objecte d'aquest Reial decret modificacions parcials de les instal·lacions de refrigeració que no incloguin substitució de la central frigorífica.

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d'aliments que tinguin la residència fiscal a Espanya. En el cas d'establiments gestionats sota un contracte de franquícia, serà el franquiciat el que sol·liciti l'ajuda.

Per distribució comercial d'aliments es consideren tots aquells establiments dedicats a l'emmagatzematge, exposició o distribució de productes, per a la seva venda a usuaris finals, en venda al detall i serveis alimentaris.

Plazo de solicitud

Entre el 10 d'octubre i el 16 de novembre de 2018.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/2277/2018, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRÍO) (ref. BDNS 418259). (DOGC Núm. 7722 - 9.10.2018
  • Bases: Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO). (BOE núm. 218, de 8 de septiembre de 2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.