Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el SOC

Objeto del programa

Realització d'accions formatives per l'ocupació adreçades a millorar la qualificació i l'ocupabilitat de les persones treballadores, prioritàriament de les desocupades.

Les accions formatives subvencionables són les següents:

 • Certificats de professionalitat
 • Especialitats no conduents a certificats de professionalitat
 • Formació a mida
 • Pràctiques no laborals
Les actuacions previstes en aquesta Ordre es poden estructurar en els programes de formació professional
per a l'ocupació següents:
 • Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)
 • Programa de Formació amb Compromís de Contractació (FCC):
 • Programa Forma i Insereix (F&I)
 • Programes de formació per cobrir necessitats específiques

Beneficiarios de la ayuda

Les entitats, públiques o privades, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
 • Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació. Les convocatòries podran preveure altres situacions en relació al Registre.
 • Les empreses, quan així ho prevegi la corresponent convocatòria, podran ser entitats beneficiàries, malgrat no estar en situació d'alta al Registre d'entitats de formació, amb els requisits i condicions que prevegi la convocatòria.
 • Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, quan la corresponent convocatòria ho prevegi.

Plazo de solicitud

10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

 • Convocatòria : RESOLUCIÓ TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. BDNS 420529). (DOGC  Núm. 7735 - 26.10.2018)
 • Bases: ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC Núm. 7724 - 11.10.2018)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.