ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia)

Objeto del programa

Donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. La finalitat d'aquesta actuació es donar suport a l'execució del pla de negoci de start-up tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci).

Beneficiarios de la ayuda

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques, empreses emergents amb ànim de lucre, amb tecnologia pròpia, amb establiment operatiu a Catalunya i que es trobin en les fases més inicials de la seva activitat empresarial. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.


S'entén per empresa emergent que s'ha constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació d'aquestes bases al DOGC i de fins a 2 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut,.i en la que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors (persones físiques amb participació accionarial en l'empresa i que desenvolupen alguna activitat companyia en aquesta.Serà necessari que un mínim del 50% de les participacions estiguin en mans d'emprenedors.

S'entén com a empresa petita la que s'ajusta a la definició que inclou l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014: ocupa menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d'euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

S'entén per tecnologia pròpia l'aplicació pràctica del coneixement del qual disposa l'empresa per tal de generar nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit d'un procés d'adquisició via transferència de tecnologia pel qual l'empresa disposa dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial.

Descripción

Actuacions i despeses subvencionables: les contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.
  • Administració i direcció general de la companyia: Actuacions relacionades amb la gestió dels diversos recursos productius de la companyia amb la finalitat d'assolir els objectius marcats. Pot contemplar activitats de planificació, organització, execució, coordinació i control.
  • Desenvolupament de productes i serveis: Actuacions relacionades amb el procés de crear i portar un nou producte o servei al mercat. Pot contemplar activitats de recerca i desenvolupament, enginyeria, disseny i anàlisi de mercat.
  • Gestió de les operacions de la companyia: Actuacions relacionades amb el procés de producció i entrega de productes i prestació de serveis. Pot contemplar activitats d'aprovisionament de materials, fabricació, gestió  d'existències i distribució.
  • Comercialització de productes i serveis: Actuacions relacionades amb els processos de venda dels productes i serveis de la companyia. Pot contemplar activitats de màrqueting, comunicació i vendes.

Plazo de solicitud

5 de novembre de 2019.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2601/2019, de 4 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia d'ajuts per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia) (ref. BDNS 476474). (DOGC Núm. 7981 - 15.10.2019
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2505/2019, de 30 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia). (DOGC Núm. 7974 - 4.10.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.