ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Startup Capital: Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de empreses emergents amb tecnologia pròpia

Objeto del programa

Donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. La finalitat d'aquesta actuació es donar suport a l'execució del pla de negoci de start-up tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci).

Beneficiarios de la ayuda

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el requisits següents:

 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació d'aquestes bases al DOGC
 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d'un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
 • Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).
No es consideren beneficiàries les empresàries individuals i les empreses dedicades al desenvolupament de fàrmacs amb activitat inclosa al codi CCAE 21 de la secció C (Indústria manufacturera).

S'entén per tecnologia pròpia l'aplicació pràctica del coneixement del qual disposa l'empresa per tal de generar nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit d'un procés d'adquisició via transferència de tecnologia pel qual l'empresa disposa dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial.

Descripción

Actuacions i despeses subvencionables:

 • Les contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.
 • Despeses de personal contractat o de nova contractació en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
 • Contractació de serveis a tercers.
 • Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
 • Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d'altres despeses associades a la execució del pla de negoci.
 • Despeses indirectes. Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

Plazo de solicitud

26 de novembre de 2020.

Más información

 • Bases: Annex 4 de la RESOLUCIÓ EMC/2510/2020, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d'R+D. (DOGC Núm. 8247 - 15.10.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.