Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

Objeto del programa

Promoció de la creació d'ocupació (Foment de la contractació)

Beneficiarios de la ayuda

  • Entitats contractants:  les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes en la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
    • Les entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de col·laboració, segons model normalitzat, amb les entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus.
  • Persones destinatàries: les persones en situació de desocupació de 30 anys i més,  inscrites a l'oficina de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades.

Plazo de solicitud

  • El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball.
  • La data màxima per subscriure contractes en el marc del Programa 30 Plus serà l'1 d'agost de 2019.

Más información

  • Convocatòria: Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/2231/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 469646). (DOGC Núm. 7936 - 9.8.2019)  
  • Bases: ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC Núm. 7677 - 2.8.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.