Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa de cupons a la gestió energètica

Objeto del programa

Contractació de serveis de gestió energètica en forma de cupons, emesos per proveïdors, que poden ser persones físiques i jurídiques.

Beneficiarios de la ayuda

Pimes privades amb establiment operatiu a Catalunya incloses en els sectors industrials manufacturers (Codi nacional d'activitat econòmica inclòs en els grups B i C) amb un consum d'energia final superior o igual a 500 MWh durant l'any 2018 (comptant la suma del consum d'electricitat, els consums de combustibles segons Poder calorífic superior (PCS) i el consum tèrmic adquirit a tercers).

A aquests efectes, s'entén com a entitat beneficiària una empresa i/o grup empresarial com un concepte d'empresa única.

Plazo de solicitud

17 d'abril de 2020.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/736/2020, de 13 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions per al Programa de cupons a la gestió energètica (ref. BDNS 499356). (DOGC Núm. 8087 - 17.3.2020
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/763/2019, de 22 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa de cupons a la gestió energètica. (DOGC Núm. 7842 - 28.3.2019)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.