Generalitat de Catalunya - Secretaria d'Universitats i Recerca

Cofinançament FEDER per a la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D.

Objeto del programa

L'objecte d'aquestes bases és l'assignació de cofinançament procedent del FEDER a les entitats beneficiàries per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D. En tots els casos es pot incloure en els projectes el primer equipament científic de la infraestructura i el mobiliari necessari per al desenvolupament de l'activitat de recerca.

La finalitat de les infraestructures d'R+D ha de ser potenciar l'excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport a l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, així com facilitar els processos de valorització i transferència de coneixement, en especial l'activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l'Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació, nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada. En compliment d'aquesta finalitat, s'han d'iniciar o promoure noves fases en la cadena d'actuacions que vagin des de la recerca fins a la innovació i la comercialització dels nous desenvolupaments.

Les infraestructures d'R+D han de ser utilitzades per desenvolupar activitats no econòmiques, o bé activitats econòmiques accessòries o vinculades al seu ús principal no econòmic, i tenir un abast limitat, d'acord amb les previsions i les descripcions de l'apartat 2.1.1 del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant la Comunicació de la Comissió 2014/C 198/01 (DOUE de 27.6.2014).

Beneficiarios de la ayuda

Les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els parcs científics i tecnològics, i totes les institucions sense finalitat de lucre, tant de titularitat pública com privada, que tinguin com a activitat principal la recerca i la innovació, o que tinguin la consideració d'agents d'execució de la recerca.

Plazo de solicitud

Dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/954/2019, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D (ref. BDNS 449770). (DOGC Núm. 7855 - 16.4.2019
  • Bases: ORDRE EMC/66/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D. (DOGC Núm. 7850 - 9.4.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.