Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals

Objeto del programa

Subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. Aquests projectes només es poden referir a l'assistència a mercats i a activitats d'indústria. Als efectes d'aquestes bases s'entenen per activitats d'indústria les que no són únicament de promoció del producte audiovisual.

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Beneficiarios de la ayuda

Empreses de producció o de distribució audiovisual independents que estiguin inscrites en el Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals, gestionat per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol.

Plazo de solicitud

  • Del 12 de juny a l'1 de juliol del 2020, (accions incloses que es realitzin entre l'1 de novembre del 2019 i el 30 de juny del 2020)
  • De l'1 al 15 d'octubre del 2020 (accions incloses que es realitzin entre l'1 de juliol i el 31 de desembre del 2020)

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/1257/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals (DOGC Núm. 8152 - 11.6.2020
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/1173/2020, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals. (DOGC Núm. 8147 - 4.6.2020)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.