Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) - Centre de la Propietat Forestal

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2019 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals

Objeto del programa

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l'any 2019 corresponents a la creació d'agrupacions de productors forestals.

Beneficiarios de la ayuda

Criteris generals que han de complir les agrupacions de productors forestals:

  • Han d'agrupar un mínim de 2.500 hectàrees.
  • L'agrupació ha d'estar integrada per un nombre mínim de 10 socis, directes o indirectes.
  • La superfície gestionada per l'agrupació ha de ser d'una comarca o contigua.
  • Els membres han d'aportar la seva producció a l'agrupació i, per tant, hauran de ser titulars, privats o públics, de terrenys forestals o no titulars que tinguin alguna cessió formal sobre la gestió dels terrenys amb capacitat productiva.
  • El producte forestal gestionat per l'agrupació objecte d'ajut ha de tenir el seu origen en la superfície forestal inclosa en el pla empresarial.
  • Han d'estar constituïts com a petita o mitjana empresa (pime).
  • Una agrupació no podrà ser subvencionada si entre el seus membres figura una persona inclosa en una altra agrupació també subvencionada, excepte en els casos en què es tracti de productes a comercialitzar diferents.
  • En el cas de creació d'una nova agrupació o organització de productors forestals, el pla empresarial per a cinc anys que ha d'acompanyar la sol·licitud de l'ajut haurà de detallar l'adaptació de la producció a les exigències del mercat; el rendiment dels productors que siguin membres de l'agrupació; la comercialització conjunta dels productes, inclosa la preparació per a la venda; la centralització de les vendes; l'establiment de normes comunes relatives a la informació sobre la producció i la seva disponibilitat, i d'altres activitats que puguin realitzar les agrupacions, com l'organització i el desenvolupament de processos innovadors. I haurà de garantir la viabilitat tècnica i econòmica de l'agrupació.

Plazo de solicitud

Des de l'endemà de la seva publicació al DOGC i fins a dos mesos a partir de l'endemà de la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19, o les seves pròrrogues.
Nou termini de presentació de sol·licituds: fins 5 d'octubre de 2020 (DOGC Núm. 8152 - 11.6.2020

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/899/2020, de 20 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2020 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació del PDR 09.00.01) (DOGC Núm. 8121 - 27.4.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.