ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Missions Internacionals

Objeto del programa

Ajuts a projectes d'organització i coordinació de missions col·lectives i a projectes d'organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers.

 • Es consideren subvencionables els 2 tipus de projectes següents:
  • Missions directes, enteses com els projectes d'organització i coordinació de missions col·lectives; s'entén per missió col·lectiva aquella en la que hi participin un mínim de 6 empreses i un màxim de 10 i té com a objectiu la prospecció de mercats i el contacte amb potencials clients. Es podran visitar un màxim de 3 països i es consideraran empreses participants en la missió aquelles que visitin i prospectin com a mínim 1 dels països objectiu de la missió, d'acord amb la concessió realitzada. Per a cadascun dels països visitats, es requerirà que les visites es facin amb una Agenda d'Entrevistes feta per una entitat especialitzada.
  • Missions inverses, enteses com a projectes d'organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers, amb un mínim de 4 participants estrangers i un màxim de 8, per participar a jornades, seminaris tècnics, trobades empresarials o altres accions de promoció o comercialització.
  • S'acceptaran participants d'un màxim de tres països estrangers.
 • L'entitat organitzadora serà l'encarregada de formalitzar la sol·licitud d'ajut i en aquest moment haurà d'aportar informació sobre la missió (nombre, sector i tipologia de les empreses que participen en la missió i objectius d'aquesta). Si és necessari per la tipologia del projecte podrà existir també una entitat coorganitzadora de la missió.
 • Les missions no es podran sol·licitar per als països de la UE-15.
 • Les actuacions que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran de realitzar durant l'any 2018.
 • Es consideren subvencionables les despeses pels conceptes següents:
  • Les incloses dins d'una bossa de viatge, que inclou el sou, el desplaçament i l'allotjament inclosos dins de la missió.
  • Despeses de personal i de subministraments destinades a l'organització i coordinació de la missió per part de l'entitat organitzadora.

Beneficiarios de la ayuda

 • Com a organitzadores o coorganitzadores de la missió: les associacions empresarials, els col·legis professionals, les organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització.
 • Com a participants en la missió: les empreses industrials o de serveis amb ànim de lucre i establiment a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització.

Plazo de solicitud

15 dies a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2872/2018, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 dels ajuts del Programa de Missions Internacionals (ref. BDNS 427283). (DOGC Núm. 7764 - 10.12.2018
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2784/2018, de 23 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Missions Internacionals. (DOGC Núm. 7759 - 30.11.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.