Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2019

Objeto del programa

Es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017 en les categories següents:

  • Categoria A: Producte. Producte en el mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Categoria B: Producte en desenvolupament. Projecte d'un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Categoria C: Estratègia. Iniciativa, política, procediment o sistema, implantat o executat en l'àmbit de Catalunya, que integri l'ús o el foment de productes dissenyats tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Categoria D: Disseny jove. Producte, producte en desenvolupament o estratègia desenvolupats per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

Beneficiarios de la ayuda

En funció de la categoria, poden optar al Premi les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents:

  • Categoria A. La persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, sempre que el dissenyador, el centre de fabricació o l'empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.
  • Categoria B. La persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d'un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre que tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.
  • Categoria C. La persona física o jurídica que impulsa l'estratègia, amb el domicili o la seu social a Catalunya.
  • Categoria D. Qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, cicle formatiu o universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, podran participar-hi els qui hagin finalitzat els estudis a Catalunya, amb una data no anterior a l'1 d'octubre de 2014.

Plazo de solicitud

Del 15 de gener de 2019 al 28 de febrer de 2019.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/1363/2018, de 14 de juny, per la qual es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny per a l'any 2019 (ref. BDNS 404792). (DOGC Núm. 7649 - 25.6.2018
  • Bases: RESOLUCIÓ TES/2876/2012, de 27 de novembre, per la qual es convoca el Premi Disseny per al Reciclatge 2013.  (DOGC núm. 6647 - 19/06/2014)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.