Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa de Garantia Juvenil: Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits

Objeto del programa

Facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació. 

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d'un import fix de 10.000,00 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

Beneficiarios de la ayuda

Joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil.

Plazo de solicitud

Termini ampliat: 15 d'octubre de 2020.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 509385). (DOGC Núm. 8151 - 10.6.2020)
    • RESOLUCIÓ TSF/2167/2020, de 7 de setembre, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds de les subvencions que preveu la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 509385). (DOGC Núm. 8224 - 14.9.2020
  • Bases: ORDRE TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. (DOGC Núm. 7424 - 1.8.2017

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.