Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Objeto del programa

Foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya:

  • a) Destinats a la transformació i/o comercialització d'aliments (operació 04.02.01) dels productes recollits a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, excepte els de la pesca i els productes forestals.
  • b) Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d'aliments (operació 04.02.02), relacionats amb algun procés de transformació i/o comercialització dels productes agrícoles recollits a l'annex I del Tractat FUE, excepte els de la pesca i els productes forestals. Solament es consideraran subvencionables les inversions que no intervinguin en el procés de producció directament i que permetin obtenir una millora ambiental que vagi més enllà de la derivada de la normativa ambiental vigent.

Beneficiarios de la ayuda

Persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables.

Plazo de solicitud

Dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Más información

  • Convocatòria 2019: RESOLUCIÓ ARP/2259/2019, de 12 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) corresponents a 2019 (ref. BDNS 471739). (DOGC Núm. 7951 - 2.9.2019
  • Bases: ORDRE ARP/159/2019, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02). (DOGC Núm. 7932 - 5.8.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.