Gencat - Departament de la Presidència

Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Objeto del programa

Selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) i la concessió de subvencions en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació. En aquest sentit, els PECT:

 • Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d'innovació.
 • Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.
 • S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.
 • Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.
 • Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic.

 Àmbits d'actuació:
 • Configuració: El PECT és una iniciativa estratègica que es concreta en un o diversos projectes, els quals contribueixen a la implementació de l'estratègia al territori. Els projectes, al seu torn, s'integren per un conjunt d'operacions, les quals compten amb un pressupost detallat, un calendari i una entitat beneficiària associada. Les operacions es concreten en actuacions, que són les tasques executades per cadascuna de les entitats beneficiàries.
 • Les operacions dels PECT s'han d'emmarcar en els eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:
  • Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
  • Eix prioritari 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes tecnologies
  • Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes
  • Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
  • Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
 • L'àmbit d'actuació de les operacions amb component innovador no es limita exclusivament a l'eix prioritari 1. Aquestes operacions s'han d'emmarcar en els eixos d'actuació de la RIS3CAT següents: àmbits sectorials líders (eix 1), tecnologies facilitadores transversals (eix 3) i entorn d'innovació (eix 4):
  • Àmbits sectorials líders:
   • Indústria alimentària: inclou la indústria agroalimentària, però també altres categories de la cadena de valor com el sector primari, la gran distribució, les indústries de l'envasat i l'embalatge, la maquinària per a l'alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.
   • Indústries de la química, energia i recursos: inclou les activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus. En particular, en activitats de més valor afegit i contingut innovador com l'eficiència energètica, la cogeneració, la domòtica, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear.
   • Sistemes industrials: són les activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (química, maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S'inclouen especialment les activitats relacionades amb l'enginyeria de procés i fabricació avançada.
   • Indústries de la mobilitat sostenible: inclou el sector de l'automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l'electroquímica, l'energia, l'electrònica, els nanomaterials, Internet, telefonia mòbil, etc.
   • Indústria del disseny: indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau (tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria i mobiliari).
   • Indústries de la salut: química fina, preparats farmacèutics, indústria de tecnologies mèdiques, hospitals i clíniques, sector de les assegurances i serveis relacionats.
   • Indústries culturals i basades en l'experiència: inclou les indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.
  • Tecnologies facilitadores transversals: les TIC (que inclouen micro i nanoelectrònica), nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.
  • Entorn d'innovació:
   • Agenda digital: suport a projectes en els àmbits de ciutat intel·ligent i de regió intel·ligent, impuls a la innovació digital, desplegament de la banda ampla, suport a la digitalització de les pimes, promoció de les competències digitals de la ciutadania i promoció de l'administració electrònica.
   • Suport a l'emprenedoria: foment de la cultura i la formació emprenedores, millora del marc legal que regula l'activitat empresarial i increment de la connectivitat entre els agents de l'ecosistema emprenedor (oferta i demanda de finançament).
   • Ecoinnovació (innovació al servei de l'economia verda): promoció de l'ús eficient dels recursos (aigua, energia i altres materials) i estímul de la demanda de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.
   • Suport a la innovació no tecnològica: promoció de la innovació empresarial relacionada amb nous reptes socials, d'organització, de procés o d'accés a nous mercats.
   • Formació i talent: impuls d'actuacions que apropen el sistema educatiu a les necessitats del teixit productiu, fomenten l'aprenentatge de l'anglès o contribueixen a captar i retenir talent.

Beneficiarios de la ayuda

Poden ser membres del PECT els agents del territori següents:

 • Com a entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial. L'entitat representant assumeix la coordinació del PECT i actua com a interlocutor únic davant la Direcció General d'Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. També és responsable d'iniciar i executar la despesa subvencionable en el marc del PECT.
 • Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa subvencionable en el marc del PECT.
 • Com a entitat participant no beneficiària: entitats públiques o privades, amb afany de lucre o sense, que participen en les operacions del PECT sense executar despesa subvencionable.
El PECT ha d'estar format per un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.

Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Una mateixa entitat beneficiària pot ser-ho, com a màxim, de cinc PECT en cada convocatòria.

Plazo de solicitud

15 de novembre de 2019.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de convocatòria del cofinançament als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 471728). (DOGC Núm. 7953 - 4.9.2019
 • Bases: ORDRE PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (DOGC Núm. 7933 - 6.8.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.