ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons Indústria 4.0

Objeto del programa

Concessió d'ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquests ajuts es divideixen en dues categories:

  • Cupons de diagnosi 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats amb l'objectiu d'identificar oportunitats de millora que ajudin als beneficiaris a abordar un canvi estratègic, organitzatiu i cultural gràcies a la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0.
    • Individual: actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses destinades a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d'oportunitats d'incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 en l'empresa (alineades amb la seva estratègia de negoci), així com l'establiment de plans de transformació que contemplin i incloguin les oportunitats detectades anteriorment.
    • Col·lectiva: actuacions de caràcter col·lectiu realitzades per clústers acreditats destinades a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats amb l'objectiu de realitzar estudis verticals (d'àmbit sectorial o de la cadena de valor d'un sector) que permetin la identificació d'oportunitats d'incorporació de les tecnologies de la Indústria 4.0 en empreses d'un sector o de la seva cadena de valor, fomentant així la generació de plans de transformació col·lectius entre les petites i mitjanes empreses catalanes vinculades a aquest àmbit sectorial. En aquestes diagnosis col·lectives hi hauran de participar necessàriament pimes amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Cupons d'implementació 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per a la implantació d'actuacions contemplades en el pla de transformació cap a la indústria 4.0 definit prèviament per l'empresa, i que inclou la integració de tecnologies de la indústria 4.0 en l'empresa. Són actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses, en forma de petits projectes o proves de concepte per abordar el desenvolupament d'un nou producte tecnològic, un canvi estratègic, organitzatiu i cultural a partir d'aquestes tecnologies. S'inclou el desenvolupament de proves de concepte o actuacions pilot que impulsin la incorporació de tecnologia 3D Printing en els processos productius de l'empresa.
Els proveïdors acreditats als que es poden contractar els serveis són aquells professionals acreditats i vigents com assessors en l'àmbit sectorial RIS3CAT d'Indústria 4.0 que inclou les categories d'expertesa: estratègia, tecnologia, operacions i organització de conformitat amb l'establert a la Resolució per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació d'assessors en el marc dels programa d'ACCIÓ.

Beneficiarios de la ayuda

Segons la tipologia dels Cupons: les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya & els clústers acreditats del Programa Catalunya Clúster d'ACCIÓ

Plazo de solicitud

19 de desembre de 2019 (o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts)

Más información

  • RESOLUCIÓ EMC/2924/2019, de 6 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0 (ref. BDNS 481408) (DOGC Núm. 8003 - 15.11.2019
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2808/2019, de 30 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0. (DOGC Núm. 7996 - 6.11.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.