ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l’Emprenedoria Corporativa

Objeto del programa

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Beneficiarios de la ayuda

Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i restarà obert fins al 27 de desembre de 2019 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Más información

Bases & convocatòria: ORDRE EMC/156/2016, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió, i es fa pública la convocatòria per als anys 2016-2019. (DOGC Núm. 7145 - 20.6.2016

WEB ACCIÓ - Préstecs participatius IFEM 

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.