Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Ajuts per a la reactivació de l'activitat econòmica en el municipi per a pal·liar els efetces del COVID-19

Objeto del programa

L'objecte d’aquestes bases és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica i social provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per, contribuint a facilitar el compliment dels seus deures empresarials, ajudar al manteniment de l'activitat i així aconseguir la deguda protecció de l'ocupació.

 • Linia 1: Mesures d'ajuts a l'impuls econòmic i protecció de l'ocupació amb base en l'article 30.7 de la LGS:
  • Es concedirà una quantia fixa de 1.000 € per a persones físiques i jurídiques amb o sense treballadors/es al seu càrrec quan l'activitat que desenvolupin s'hagués vist afectada pel tancament d'establiments disposat al RD 465/2020 de 17 de març que va modificar l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
  • Es concedirà una quantia fixa de 650 € a aquelles persones físiques o jurídiques amb o sense treballadors/es a càrrec seu que no es van veure afectats pel tancament d'establiments sempre que pateixin una reducció de la seva facturació al mes anterior a la declaració de l’estat d’alarma d'almenys el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre naturalanterior a la declaració de l'estat d'alarma. 
Les quanties de 1.000 € o la de 650 € a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors, es podraa incrementar entre 100 i 400 € per treballador contractats amb uns topalss d'entre 2.500 i 3.000 €.
 • Línia 2: Mesures d'ajuda a la conciliació de la vida familiar i laboral per situacions derivades de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19

Beneficiarios de la ayuda

Línia 1: Persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes que duguin a terme les activitats empresarials que motiven la concessió de la subvenció i que compleixin, entre altres,...:

 • Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa.
 • Que l'activitat que desenvolupen s'hagués vist afectada pel tancament d'establiments
 • Que, el domicili fiscal o, si s'escau, el local de desenvolupament de l'activitat es trobin en el terme municipal de Cerdanyola de Vallès.
Línia 2:  persones físiques empadronades al municipi de Cerdanyola de Vallès, treballadors/es en què concorrin simultàniament les següents situacions:
 • Ser treballadors/es per compte aliè i amb alta en el règim general de la seguretat social a data 1 de març de 2020, o treballadors/es autònoms susceptibles de ser beneficiaris/es de la línia 1, sempre que compleixin els requisits assenyalats.
 • Passar a estar inscrit a l’atur o acreditar una reducció d'ingressos que sigui conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, o per haver demanat l'excedència o reducció de jornada per a l'atenció dels fills/es menors de 12 anys al seu càrrec
 • Els/les contribuents que tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals en la seva declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'any 2019.

Plazo de solicitud

 • Ampliat fins el 2 d'octubre de 2020.
 • De l'1 fins al 28 de juliol de 2020. (Vint dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.