ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la a la competitivitat empresarial - Cupons a la innovació i a l'estratègia

Objeto del programa

Ajuts per a la contractació de serveis d'innovació i d'implantació de tecnologies que incloguin aspectes com...

  • Model de gestió i de processos d'innovació
  • Propietat Industrial
  • Economia circular
  • Fiscalitat de la innovació
  • Tecnologia per millorar productes, processos i serveis

Beneficiarios de la ayuda

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Hauran de tenir, com a mínim, 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.

Descripción

Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis son:

  • Els acreditats per ACCIÓ en virtut de les Resolucions per a l'acreditació d'assessors en l'àrea d'expertesa de tecnologia.
  • Les entitats acreditades TECNIO.
Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons per els ajuts que es regulen en aquestes bases amb un màxim d'un cupó per cada línia d'ajut, amb l'excepció de la línia de Cupons d'innovació i estratègia en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d'ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Plazo de solicitud

17 de juny de 2021 (o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts)

Más información

  • Convocatòria: pendent de publicació.
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/861/2021, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la  (Núm. 8380 - 6.4.2021)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.