ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers per a la consolidació d'estructures clúster

Objeto del programa

Finançar les activitats relacionades amb la definició i execució d'un pla d'actuacions anual destinat a donar resposta al pla estratègic del clúster, així com la seva actualització, entre d'altres, les accions de capacitació internacional del clúster i la detecció de convocatòries europees per al clúster.

Beneficiarios de la ayuda

Clústers integrats i amb acreditació vigent al Programa Catalunya Clúster d'ACCIÓ.

Aquests ajuts s'acullen al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013

Plazo de solicitud

7 d'agost de 2020.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1808/2020, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster (DOGC Núm. 8186 - 27.7.2020
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1740/2020, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster (DOGC Núm. 8182 - 21.7.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.