Àrea Metropolitana de Barcelona

Subvencions per a la renovació de les flotes metropolitanes de transport i distribució de mercaderies amb vehicles de baixes emissions

Objeto del programa

Concedir ajuts econòmics a entitats dedicades al transport i la distribució de mercaderies, per tal de facilitar-los la compra de vehicles nous de baixes emissions (adquisició directa o mitjançant operacions de finançament: leasing o renting).).

Només pot ser objecte de subvenció la compra de vehicles nous que pertanyin a les categories següents: 

 • Furgonetes o camions lleugers (N1): vehicles amb motor fabricats per al transport i la distribució de mercaderies amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) que no superi les 3,5 tones. Aquests vehicles han d’estar en possessió d’alguna de les següents etiquetes mediambiental s de la DGT:
  • Vehicles amb etiqueta ZERO 
  • Vehicles amb etiqueta ECO 
  • Vehicles amb etiqueta C
 • Bicicletes i tricicles de càrrega
Tot vehicle subvencionable ha de dedicar -se al transport o a la distribució de mercaderies en l’àmbit metropolità.

Beneficiarios de la ayuda

 • En el cas de furgonetes o camions lleugers (N1): els empresaris individuals (autònoms) donats d’alta correctament i en actiu,
 • En el cas de bicicletes o tricicles de càrrega: els empresaris individuals (autònoms), les cooperatives, les associacions, les fundacions i les empreses d’inserció social donades d’alta correctament i en actiu,

Plazo de solicitud

30 de juny de 2021. (o quan s’esgoti la dotació econòmica de la convocatòria)

Más información

 • Convocatòria: Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BOPB de 10 d'agost de 2020)  
 • Bases: “Bases reguladores de les subvencions de l’AMB per a la renovació de les flotes metropolitanes de transport i distribució de mercaderies amb vehicles de baixes emissions (BOPB de 03 d'agost de 2020)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.