Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Ajuts per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

Objeto del programa

Promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Beneficiarios de la ayuda

Els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin la seva retirada, que tinguin la condició d'administracions públiques de Catalunya i entitats sense ànim de lucre de Catalunya (fundacions, associacions, etc.).

Són administracions públiques de Catalunya

  • Administració de la Generalitat.
  • Entitats que integren l'Administració local.
  • Organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions públiques catalanes quan exerceixen potestats administratives.
  • Consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques incloses en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades, quan exerceixen potestats administratives.

Descripción

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada, el transport i la gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb percentatge del 100% de les factures presentades, s'estableix un ajut màxim de mil euros (1.000 €/t) per tona de residus de la construcció que continguin amiant per actuació subvencionada, sense limitació de la quantitat de (tones) generades en cada actuació de desamiantatge sol.licitada.

Plazo de solicitud

Un mes des de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/2869/2020, de 31 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC Núm. 8272 - 16.11.2020
  • Bases: RESOLUCIÓ TES/2375/2020, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC Núm. 8239 - 2.10.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.