Gencat - Departament de la Presidència

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses

Objeto del programa

Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.


Beneficiarios de la ayuda

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:

  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. 
  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec..
  • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. 
  • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. 
Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:
  • Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

Descripción

Aquest ajut extraordinari i puntual consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat 

Plazo de solicitud

Tancat
No especificat.
El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (DOGC Núm. 8265 - 6.11.2020
  • Bases: Capítol I del DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. (DOGC Núm. 8263 - 4.11.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.