ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció

Objeto del programa

Concessió de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció mitjançant les línies següents:

 • Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció a qui els està impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova mobilitat derivada de l'adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament, nous canals de compra i venda, nou entorn global, nous actors en la cadena de valor, noves possibilitats en quant a la mobilitat incloent el vehicle elèctric, autònom i més sostenible.
 • Subvencions per a la realització d'inversions empresarials d'alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció:
  • Mantenir l'activitat productiva i l'ocupació directa de l'empresa a Catalunya,
  • Implementar millores en el procés productiu,
  • Incrementar la capacitat productiva i l'ocupació directa,
  • Atraure noves activitats de l'empresa a Catalunya o
  • Adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes de reindustrialització de plantes productives que hagin anunciat el cessament de la seva activitat.
Les subvencions definides s'acullen al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Beneficiarios de la ayuda

 • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat principal o secundària inclosa en algun dels codis CCAE-2009 que s'indiquen a continuació:
 • Codi CCAE-2009 13: Indústries tèxtils
 • Codi CCAE-2009 20: Indústries químiques
 • Codi CCAE-2009 22: Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
 • Codi CCAE-2009 23: Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
 • Codi CCAE-2009 24: Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
 • Codi CCAE-2009 25: Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 • Codi CCAE-2009 26: Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
 • Codi CCAE-2009 27: Fabricació de materials i equips elèctrics
 • Codi CCAE-2009 28: Fabricació de maquinària i equips ncaa
 • Codi CCAE-2009 29: Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 • Codi CCAE-2009 30: Fabricació d'altres materials de transport
 • Codi CCAE-2009 32: Indústries manufactureres diverses
 • Codi CCAE-2009 52: Emmagatzematge i activitats afins al transport
 • Codi CCAE-2009 62: Serveis de Tecnologia de la informació
 • Codi CCAE-2009 71: Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics

Plazo de solicitud

 • Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica:18 de febrer de 2021 (o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts)
 • Subvencions per a la realització d'inversions empresarials d'alt impacte: 25 de febrer de 2021.

Más información

 • Convocatòria: 
  • RESOLUCIÓ EMC/3030/2020, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció (DOGC Núm. 8283 - 30.11.2020
  • RESOLUCIÓ EMC/3031/2020, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions per a la realització d'inversions empresarials d'alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció (DOGC Núm. 8283 - 30.11.2020
 • Bases : RESOLUCIÓ EMC/2909/2020, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció (DOGC Núm. 8278 - 23.11.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.