Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Projectes de prevenció, reutilització, reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes d'R+D de plantes de tractament de residus de tercers.

Objeto del programa

El foment de l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

 • Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus generats per tercers, que no estiguin previstes en el Pla municipal d'infraestructures i que tinguin per objecte:
  • A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització.
  • A2. La valorització material dels residus generats per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l'economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
  • A3. La modificació o introducció de nous processos o tecnologies per millorar l'eficiència del procés de valorització dels residus tractats, ja sigui millorant la quantitat de material recuperat o la seva qualitat.
  • A4. La implantació de nous processos o tecnologies que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s'estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.
 • Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció i del reciclatge dels residus tractats i generats en plantes de tractament de residus de tercers.
  • B1. Projectes d'R+D per a la prevenció de residus i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de reciclatge que es duguin a terme en el centre.
  • B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius de reciclatge que es duguin a terme en el centre.
  • B3. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a nous processos productius que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s'estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.
  • B4. Projectes d'R+D de disseny i desenvolupament de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per al foment de noves tecnologies per a la millora dels processos productius o auxiliars de reciclatge. Aquests projectes han de ser demanats per una o més empreses de gestió de residus, en col·laboració amb una empresa tecnològica, i han de ser validats per una associació empresarial per garantir que efectivament són una necessitat sectorial i comporten beneficis replicables.
  • B5. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres per residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés. Aquests projectes, caldrà que els demani la planta de gestió del residu, com a subministrador, en col·laboració amb una indústria consumidora del material, com a receptora del material reciclat.
 • Classe C. Accions sectorials de formació i de serveis de consultoria per a associacions empresarials relacionades amb la gestió de residus de tercers. S'inclouen en aquesta classe els projectes que tenen per objecte millorar la capacitat i competitivitat del sector de la gestió de residus. Entre d'altres, fomentant la tecnificació, la capacitació i la formació del sector. Aquests projectes han de ser sol·licitats per les associacions empresarials, i cal que estiguin avalats per un mínim de tres empreses que puguin ser beneficiàries directes o indirectes de l'estudi o acció.

Beneficiarios de la ayuda

 • Projectes de classe A o B:  Empreses gestores de residus a nivell individual o en grups i, per a projectes de tipus B4 i B5, empreses gestores de residus a nivell individual o en grups, en col·laboració amb les empreses tecnològiques i consumidores, respectivament.
 • Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i exerceixi una activitat econòmica.
Els beneficiaris han de tenir, almenys, un establiment operatiu ubicat a Catalunya; les actuacions principals objecte de la convocatòria s'han de desenvolupar a Catalunya i el projecte subvencionat ha de revertir en l'establiment del beneficiari o en l'àmbit territorial de Catalunya.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació

Más información

 • Bases: RESOLUCIÓ TES/3075/2020, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers. (DOGC Núm. 8284 - 1.12.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.