Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Subvencions per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE)

Objeto del programa

Concessió de subvencions als ajuntaments i les associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les APEU en els PAE, d'acord amb el que preveu la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020), modificada pel Decret Llei 3/2021, de 12 de gener (DOGC núm. 8315, de 14.1.2021).

No s'admetran a tràmit les sol·licituds per a la constitució d'una àrea de promoció econòmica urbana en els casos en què la sol·licitud proposi algun dels supòsits següents:

  • Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic d'una àrea ja existent.
  • Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic d'una altra proposta que s'hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit.

Beneficiarios de la ayuda

  • Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els ajuntaments de Catalunya i les associacions empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre amb seu a Catalunya i més de cinc anys d'actuació ininterrompuda en l'àmbit on es vol aplicar la creació d'una APEU.
  • En el cas que l'impuls de l'APEU correspongui al 25% de les persones (físiques i jurídiques) titulars del dret de possessió en l'àmbit de referència, aquestes persones podran utilitzar qualsevol altra associació amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre per gaudir de la subvenció, sempre que hagin subscrit un document privat de vinculació entre el 25% esmentat de les persones titulars del dret possessió i l'associació per a les finalitats concretes d'aquests ajuts.

Descripción


Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

  • Bases: ORDRE EMC/55/2021, de 8 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE). (DOGC Núm. 8362 - 11.3.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.