ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la a la competitivitat empresarial - Cupons International eTrade

Objeto del programa

Ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament orientats a la internacionalització a través dels canals digitals: 

  • Anàlisi de la presència actual de l'empresa als canals digitals.
  • Definició de l'estratègia digital internacional
  • Pla d'accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme

Beneficiarios de la ayuda

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

  • Han d'acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
  • Han de disposar de la pàgina web en anglès.
  • Han de disposar d'un pla de promoció internacional realitzat en els darrers dos anys a comptar des de data de sol·licitud.

Descripción

Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons per els ajuts que es regulen en aquestes bases amb un màxim d'un cupó per cada línia d'ajut, amb l'excepció de la línia de Cupons d'innovació i estratègia en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d'ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Plazo de solicitud

17 de juny de 2021 (o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts)

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/861/2021, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (Núm. 8380 - 6.4.2021
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/778/2021, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (DOGC Núm. 8371 - 23.3.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.