ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons a la Internacionalització

Objeto del programa

Contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Descripción


Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització. Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són els que estan acreditats i vigents d'acord amb l'establert a les Resolucions per les quals s'estableixen els requisits i el procediment d'acreditació dels agents de suport a la internacionalització, de les categories següents:

 • Entitats de formació, només pel servei de formació en comerç internacional.
 • No obstant, no podran exercir de proveïdors, tot i estar acreditats, aquelles entitats que hagin signat durant els anys 2017 o 2018 un conveni amb el Departament d'Empresa i Coneixement per a la prestació de serveis similars als que s'ofereixen en aquest programa.
ACCIÓ: Llista de proveïdors acreditats

Els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest Programa són:
 • Realitzats per entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització:
  • Diagnosi de potencial d'internacionalització de l'empresa sol·licitant.
  • Plans de promoció internacional. Ha d'incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
  • Disseny de web per a mercats internacionals.
  • Posicionament de la web als mercats internacionals.
  • Posicionament internacional a les xarxes socials.
  • Subcontractació Export Manager.
  • Gestió concursos i licitacions internacionals.
  • Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.
 • Realitzats per entitats de formació:
  • Formació en comerç internacional.

Plazo de solicitud

14 de novembre de 2019 (o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts)

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2693/2019, d'11 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 dels ajuts dels Cupons a la Internacionalització (ref. BDNS 477974). (DOGC Núm. 7987 - 23.10.2019
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2208/2019, de 2 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització. (Núm. 7935 - 8.8.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.