Ayudas vigentes

Fecha vencimiento Información
29/09/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental

30/09/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Turquia - España

30/09/2020 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

30/09/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF - Avalis liquiditat

30/09/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Línea de Avales trabajadores autónomos, pymes y empresas cuya actividad se vea afectada por los efectos económicos del COVID‐19

30/09/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF - Avalis liquiditat COVID-19 (Préstecs)

30/09/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas EUREKA Globalstars: convocatoria España - Japón

30/09/2020 Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI)

Crida Repte CIMTI 2020: Oportunitat per la transformació del model assistencial sanitari i social

02/10/2020 Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Ayudas para el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales

02/10/2020 Graphispack Associació & saló Hispack de Fira de Barcelona

Premios Liderpack

02/10/2020 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Ajuts per a la reactivació de l'activitat econòmica en el municipi per a pal·liar els efetces del COVID-19

03/10/2020 Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Ayudas para el desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales

05/10/2020 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) - Centre de la Propietat Forestal

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2019 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals

07/10/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

08/10/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020

09/10/2020 TecnoCampus Mataró-Maresme

Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l'àmbit de les tecnologies i la innovació

09/10/2020 Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior

09/10/2020 Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles

12/10/2020 The Collider & Departament d'Empresa i Coneixement

The Collider OnCampus program 2020

14/10/2020 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Aena SME, S.A.

AENA Ventures

15/10/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Cupons a la Internacionalització

15/10/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Secretaría General de Investigación,

Premios Nacionales de Investigación de 2020

15/10/2020 Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals

15/10/2020 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

15/10/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas EUREKA Globalstars: convocatoria España - Singapur

15/10/2020 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Adquisició d'equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí

16/10/2020 Cambra de Comerç de Sabadell & Banc de Sabadell

Espais de coworking gratuïts per a startups i emprenedors

16/10/2020 Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI)

Crida Oberta d’Innovació CIMTI

27/10/2020 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario ("Puertos 4.0")

30/10/2020 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa de Comercio Minorista

31/10/2020 Euroregió Pirineus Mediterrània

Fons d’ajut euroregional per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

31/10/2020 Fundació Caixa d’Enginyers

Premi Emprenedoria 2020 per a la Tecnologia, la Innovació i la Sostenibilitat

02/11/2020 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Premis nacionals de recerca 2020

04/11/2020 European Commission - Executive Agency for SMEs (EASME)

SME Instrument 2018- 2020

15/11/2020 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio de Emprendimiento en protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’

15/11/2020 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Seguro de Internet por los Menores

15/11/2020 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

15/11/2020 Dos Cincuenta y Nueve Films & Generación SAVIA

Premios +50 Emprende

16/11/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Tecniospring INDUSTRY

16/11/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme - Llamada multilateral en “Salud Digital" y "Bioeconomía”

17/11/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Cupons al finanaçament

17/11/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Cupons a la Indústria 4.0

17/11/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Cupons a les startups

17/11/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Cupons a la innovació i a l'estratègia

30/11/2020 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa Xpande

30/11/2020 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa InnoCámaras

30/11/2020 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa TICCámaras

30/11/2020 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

30/11/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Eurocrèdit COVID-19

30/11/2020 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Cataluña

30/11/2020 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña

30/11/2020 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa d'ajudes a la ciberseguretat 2020

14/12/2020 Universitat de Barcelona - Fundació Bosch i Gimpera

Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I): Programa Mentor in Residence 2019/20

15/12/2020 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

15/12/2020 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

ICEX Next, Programa de iniciación y consolidación de la exportación

15/12/2020 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Entregas dinerarias sin contraprestación a las entidades colaboradoras en gestión de ayudas

15/12/2020 Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Programa empleaverde: proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras

15/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Convocatoria de ayudas COVID-19

17/12/2020 European Commission - European Innovation Council (EIC)

EIC Horizon Prize for innovative batteries for electric vehicles

20/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Turisme

21/12/2020 CELLS (ALBA Synchrotron)

EU CALIPSOplus project

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "Individuales" (PID)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF EcoVerda

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Empresas y Emprendedores 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Garantía SGR/SAECA 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Crédito Comercial 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Internacional 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Exportadores 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Canal Internacional 2020

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas para la Preparación de Ofertas a Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas (APO)

31/12/2020 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER

31/12/2020 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Jóvenes Emprendedores

31/12/2020 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Emprendedores

31/12/2020 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Crecimiento

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

31/12/2020 Cámara de Comercio de España & Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Reus

Programa España-Emprende

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos CIEN

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea directa de expansión (LIC A) (sólo para determinadas regiones españolas)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos de I+D (No aplicable en Catalunya)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de inversión FEMP (Pesca y Acuicultura)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de I+D para el desarrollo de tecnologías duales

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVIERTE

31/12/2020 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Inversió

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Circulant

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Avalis creixement

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Avalis (per a pimes i autònoms)

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Indústria 4.0

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Reactivació industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Pime indústria

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF - Avalis verd

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Sector Turístico Thomas Cook

31/12/2020 Presidencia del Gobierno

Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19: Sector turismo & Apoyo financiero

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Cultura Liquiditat

31/12/2020 CESCE - Compañia Española de Seguros de Credito a la Exportacion

Línea extraordinaria de cobertura aseguradora para empresas exportadoras

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

31/12/2020 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19

31/12/2020 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Crèdit - COVID-19

31/12/2020 Biocat, UAB, PRUAB, UB, FBiG, UPF, UPF Ventures, UPC, CIT, IDIBELL i ACCIÓ.

Open Innovation Forum

31/12/2020 Pfizer

Pfizer Breakthrough Growth Initiative

15/02/2021 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021

11/03/2021 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral España-Malasia de Cooperación Tecnológica

30/06/2021 Àrea Metropolitana de Barcelona

Subvencions per a la renovació de les flotes metropolitanes de transport i distribució de mercaderies amb vehicles de baixes emissions

16/09/2021 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)

30/09/2021 Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Programa empleaverde

30/12/2021 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO CRTVE Cine Producción

31/10/2022 Fundación ONCE

Ayudas para el emprendimiento de personas con discapacidad 2018-2022

31/05/2023 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Eurocrèdit

Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas

Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programa Indústria del Coneixement - Ajuts Producte i Llavor 2020

Mincotur - Dirección General de Política Comercial

Premios Nacionales de Comercio Interior

Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn - Subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups)

Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 - Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial

Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Premios Nacionales Industria Conectada 4.0

Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Ayudas para la realización de actividades relacionadas con las líneas de actuación de la Fundación Biodiversidad

AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID), para la Compra Pública de Innovación.

Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Programas para el desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica

Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat

Adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi o a ús comercial, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Mincotur - Fundación EOI

Fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Gencat - Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a empreses de base tecnològica liderades per dones

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.