Ayudas vigentes

Fecha vencimiento Información
18/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Argentina-España

20/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Chineka: convocatoria España-China

24/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad: Retos Colaboración

31/10/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts a les xarxes d'inversors privats

31/10/2019 Mincotur - Secretaría de Estado de Comercio

Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista

31/10/2019 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa de Comercio Minorista

31/10/2019 Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell

Programa de Diagnosi d'Innovació Comercial 2019

02/11/2019 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

04/11/2019 Club Rotary de Cerdanyola del Vallès & Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

8a Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria 2019

04/11/2019 Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial

05/11/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia)

07/11/2019 Institució CERCA, Centres de Recerca de Catalunya

Fons de Patents Gínjol (6a convocatòria)

15/11/2019 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio Comunicación de Protección de Datos Personales

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Seguro de Internet por los Menores

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio a las Buenas Prácticas en privacidad y protección de datos personales sobre iniciativas para la adecuación al RGPD y a la LOPD personales y garantía de los derechos digitales

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio de Emprendimiento en protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced

15/11/2019 Gencat - Departament de la Presidència

Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

21/11/2019 Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Apoyo financiero a proyectos industriales de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la industria manufacturera.

23/11/2019 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Programa MOVES Proyectos Singulares

29/11/2019 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

10/12/2019 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

12/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Chile -España

15/12/2019 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Ayudas a las Asociaciones y Federaciones de exportadores o Entidades similares

16/12/2019 Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Subvenciones a proyectos piloto de tecnología 5G

18/12/2019 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa InnoCámaras

22/12/2019 Corporación Radio Televisión Española

Impulsa Visión RTVE

27/12/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l’Emprenedoria Corporativa

27/12/2019 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "Individuales" (PID)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea de Innovación Global

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Financiacion Estructurada

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

31/12/2019 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Programa ICEX Next

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Empresas y Emprendedores 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Garantía SGR/SAECA 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Crédito Comercial

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Internacional 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Exportadores 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Canal Internacional

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas para la Preparación de Ofertas a Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas (APO)

31/12/2019 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Jóvenes Emprendedores

31/12/2019 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Emprendedores

31/12/2019 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Crecimiento

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador

31/12/2019 Cámara de Comercio de España & Cambres de Comerç de Girona, Manresa, Palamós, Reus i Sant Feliu de Guixols

Programa España-Emprende

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos CIEN

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea directa de expansión (LIC A) (No aplicable en Catalunya)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de inversión FEMP (Pesca y Acuicultura)

31/12/2019 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF EcoVerda

31/12/2019 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de innovación e inversión en el sector pesquero y acuícola

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de I+D para el desarrollo de tecnologías duales

31/12/2019 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, destinada a persones físiques (Programa MOVES)

31/12/2019 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”

31/12/2019 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Cheque Brexit

05/01/2020 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Premio "Alimentos de España, año 2019"

10/01/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

ERA-NET COFUND CSP (CONCENTRATED SOLAR POWER; Soluciones innovadoras de energía solar de concentración)

24/01/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral INNO-ESPAMAROC ENERGY España-Marruecos en Tecnologías Energéticas para la Financiación de Proyectos Empresariales de I+D.

24/01/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Tailandia (Ciencias de la vida)

29/01/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

ERA-NET COFUND 2 SOLAR2 (Energía Solar Fotovoltaica y Termoeléctrica de Concentración)

17/02/2020 Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Programa empleaverde

24/02/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación Tecnológica - Cuarta convocatoria entre Egipto y España bajo el programa ESITIP

29/05/2020 Minetad - Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

PROFARMA (2017-2020): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica

30/06/2020 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

04/11/2020 European Commission - Executive Agency for SMEs (EASME)

SME Instrument 2018- 2020

14/12/2020 Universitat de Barcelona - Fundació Bosch i Gimpera

Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I): Programa Mentor in Residence 2019/20

17/12/2020 European Commission - European Innovation Council (EIC)

EIC Horizon Prize for innovative batteries for electric vehicles

20/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Turisme

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

31/12/2020 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos de I+D (No aplicable en Catalunya)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVIERTE

30/12/2021 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO CRTVE Cine Producción

31/05/2023 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Eurocrèdit

Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas

ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons a la Internacionalització

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones a asociaciones empresariales de Cataluña para la realización de estudios en materia de huella de carbono de productos o servicio

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn - Subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups)

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 - Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial

Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Ayudas para la realización de actividades relacionadas con las líneas de actuación de la Fundación Biodiversidad

Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior

ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa de Missions Internacionals

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.