Aula virtual: Conceptes de finances que sempre has volgut saber i no t'atrevies a preguntar

Descripción

L'objectiu de la sessió és que, d’una forma clara i senzilla, els assistents tinguin més clars els conceptes de:

  • Balanç; actiu, patrimoni net, passiu, recursos propis i aliens, fons de maniobra i principis de l'equilibri financer.
  • Compte de resultats; ingressos, despeses fixes i variables, marge brut, EBITDA, BAIT, BAT, resultat net i cash flow.
  • Rendibilitat de les vendes, de l'empresa i dels fons propis; ROCE, ROI i ROE
  • 30 de setembre de 2020 16h

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

30 de septiembre de 2020 (16:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.