Informe "Els salaris al Vallès Occidental". El salari mitjà dels residents al Vallès l'any 2018 (28.456 € bruts) supera als de Catalunya (4,8%) i Espanya (14,2%).

16 de julio de 2020 Noticias

L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental acaba de publicar ha publicat l'informe "Els salaris al Vallès Occidental" (edició juliol 2020) que té com a objectiu analitzar els guanys salarials dels treballadors i les treballadores residents a la comarca i fer una aproximació territorial de l’estructura salarial als municipis amb més de 40.000 habitants. Les dades sobre salaris provenen de la Mostra Contínua de Vides Laborals del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a partir de l’explotació d’aquesta font per part del Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

L’informe presenta els guanys salarials mitjans per al 2018, darrer any disponible. Com en edicions anteriors, el focus se situa en les persones assalariades residents a la comarca, tot i que s’inclouen xifres dels salaris de les persones que hi treballen, visquin on visquin. Per tal d’oferir una visió comparativa a nivell territorial, també es presenta informació sobre els salaris mitjans a la ciutat de Barcelona, l’AMB, Catalunya i Espanya.

A l’informe es desglossen, per a cadascun dels territoris, els salaris mitjans en funció de diverses característiques personals dels treballadors/ores (sexe, edat, nivell d’estudis, nacionalitat), del lloc de treball que ocupen (categoria professional i sector on treballen) i segons la seva situació laboral (tipus de contracte i jornada). Les diferències salarials de gènere existents a la comarca queden reflectides en un apartat específic, igual que l’evolució nominal i real dels salaris dels darrers anys. 

L’informe destaca:

  • L’any 2018, el salari mitjà de la població resident al Vallès Occidental (municipis amb més de 40.000 habitants) va ser de 28.456 € bruts, un 4,8% superior al de Catalunya (27.148 €/any) i un 14,2% superior al d’Espanya (24.909 €/any).
  • El salari dels treballadors/ores amb el nivell retributiu més elevat (percentil 90) multiplicava per més de cinc el dels treballadors/ores amb un nivell retributiu més baix (percentil 10). L’any 2018, el valor del percentil 10 va ser de 9.409 € i el del percentil 90 de 49.420 €.
  • El sou mitjà dels homes a la comarca va ser de 31.739 €/any i el de les dones de 24.872 €/any, el que suposa una diferència salarial del 21,6%. La bretxa salarial de gènere es produeix de manera generalitzada.
  • Per grups d’edat, les retribucions més baixes corresponen a la població assalariada menor de 35 anys (19.419 €/any). La diferència salarial d’aquest grup respecte a la població amb més edat se situa al voltant del 40%. El salari mitjà dels treballadors/ores residents a la comarca amb estudis universitaris (42.213 €/any) va duplicar la dels treballadors/ores amb estudis de primera etapa de secundària i inferior (20.622 €/any).
  • Per categories professionals, la retribució mitjana del grup de Llicenciats, enginyers i alta direcció (55.987 €/any) gairebé quadruplicava la del grup sense qualificació i menors de 18 anys (14.030 €/any) i duplicava el salari mitjà de la comarca.
  • Sectorialment, les Activitats professionals i administratives van presentar els sous mitjans més elevats de la (33.6754 €/any), un 20% superior a la mitjana comarcal. A continuació, es va situar la Indústria (32.500 €/any).
  • El salari mitjà de les persones assalariades amb contracte indefinit (29.592 €/any) va ser un 38% superior al de les contractades temporalment (18.332 €/any). El sou en la contractació a jornada completa (31.845 €/any) va duplicar al de la parcial (15.166 €/any)
Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.