Reflexions sobre el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Barcelona Synchrotron Park)

16 de mayo de 2017 Noticias

El dissabte 13 de maig de vàrem participar a una enriquidora jornada sobre el Parc de l'Alba (oficialment Barcelona Synchrotron Park) que va organitzar el Col·lectiu REFEM el Centre Direccional, a qui volem agrair la invitació que ens va fer per que exposéssim les nostres idees en el bloc dedicat a l'àrea econòmica.
El primer bloc va tractar sobre els abocadors que, com se sap, representen un important problema pel doble risc que suposen: el mediambiental pròpiament dit i, el que és més preocupant, els efectes en la salut de les persones que en un futur poguessin tenir la seva residència en aquest indret.
La possibilitat de moure els espais d'ús residencial a altres zones del mateix Centre Direccional i/o altres barris de la ciutat de Cerdanyola podria ser una bona solució, sempre que es respectin els drets dels seus propietaris.
Pel que fa als tractaments que s'haurien de fer, Josep Luis Moner (UPC & CEPA) va comentar que existeixen diverses tecnologies disponibles i que la elecció final depèn bàsicament d'aspectes de caire econòmic.
Val a dir que es va comentar que altres reconeguts professionals tenen opinions diferents a les exposades en aquest bloc.
La segona part de la jornada va tractar sobre quines haurien de ser les prioritats industrials, tecnològiques, productives i comercials al Centre Direccional.
Manel Larrosa, (ADENC & Via Vallès) va fer una brillant presentació sobre l’abast del Centre Direccional (magnitud i impacte sobre el territori) i va aportar suggerir la possibilitat de compactar les zones d’usos de qualsevol tipus -incrementant els coeficients d’ocupació i edificació- per maximitzar l’espai públic i preservar el màxim possible els corredors verds de la Plana del castell.
Xavier Garriga (30Virtual.net) va parlar de les oportunitats que suposa el Parc de l’Alba per l’economia de Cerdanyola del Vallès, una ciutat amb grans desequilibris i greus carències en els àmbits industrials, terciari, comerç, restauració o hoteleria.
Es considerà com a essencial que Cerdanyola defineixi què vol ser els propers anys, que s’elabori un Pla estratègic de ciutat i, conseqüentment, un Pla de desenvolupament econòmic pel conjunt del municipi.
Cal explotar els atractius de la ciutat, com la seva ubicació (centralitat) dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la presència de la Universitat Autònoma de Barcelona o les infraestructures i organismes científics, acadèmics, tecnològics i empresarials.
Una altre oportunitat del Parc del Alba, la més òbvia, és oferir resposta a les “urgents” necessitats d’espai de qualitat dels distints sectors econòmics del municipi, permetent el creixement de les empreses de la ciutat -que els darrers anys han tingut que marxar a d’altres de l’entorn- i guanyar atractiu per fomentar-ne la creació de noves o l’aterratge de companyies que cerquin una excel·lent ubicació a l’AMB.
Per últim, va comentar que per treure el màxim profit fa falta una administració local que aposti fermament per la dinamització econòmicament. Cal que els polítics local s'ho creguin i, enforteixin l’àrea de promoció econòmica, dotant-la del recursos humans, pressupost i autoritat per coordinar-se amb la resta d’àrees municipals.
El darrer bloc va tractar sobre mobilitat i espais lliures. Val a dit que aquesta part de la jornada havia despertat força interès degut a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el Pla Director Urbanístic Centre Direccional per qüestions relacionades amb la mobilitat.
Maties Serracant (UAB & ADENC) va fer una interessant exposició de caire general sobre com abordar la mobilitat al Parc de l’Alba, la comarca del Vallès Sud i l’AMB en general.
En canvi, va decebre en no voler donar cap opinió (tot i tractar-se d’una jornada per debatre idees des de la perspectiva local) a una pregunta clau pels ciutadans de Cerdanyola: com es podria millorar la mobilitat entre el Parc de l’Alba i la ciutat de manera que sigui Cerdanyola del Vallès, les seves empreses i els seus ciutadans els que es beneficiïn (social i econòmicament) d’aquesta important iniciativa?
Des d’aquí convidem als organitzador a fer una nova jornada-debat amb ponents que si puguin (i vulguin) presentar propostes sobre aquest greu problema que, com ja varen avisar alguns agents de l’àmbit tecnològic i empresarial, es deu a un disseny urbanístic que no va tenir gaire en compte les opinions –i els interessos- del comerç, la restauració o la hoteleria de Cerdanyola del Vallès. En qualsevol cal, la nostra més sincera enhorabona a l’Angel Gastón, la Miriam Robles i a la resta de membres del Col·lectiu REFEM el Centre Direccional per la seriositat i valentia d’obrir un espai de debat sobre el Parc de l’Alba que, com es va poder apreciar, es va convertir en un espai de debat del conjunt de la ciutat de Cerdanyola del Vallès.

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.