Cerdanyola reprèn el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Ciutat amb una crida a la participació per generar idees i assolir el màxim consens

18 de septiembre de 2020 Noticias

El Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès és un procés per pensar i definir col·lectivament com es vol que sigui la ciutat l’any 2030 i quines són les millors actuacions per aconseguir-ho. El Pla ha de servir perquè Cerdanyola esdevingui la protagonista del seu futur i aprofiti les oportunitats que se li presentin.

Els objectius generals de la planificació estratègica a Cerdanyola del Vallès són els següents:

  • Generar un consens el més ampli possible entre tots els agents polítics, socials i econòmics de Cerdanyola del Vallès sobre les principals problemàtiques de la ciutat en el context metropolità i els horitzons desitjables cap a on avançar.
  • Donar impuls a una agenda de canvi a mig i llarg termini liderada pel propi Ajuntament de Cerdanyola amb la col·laboració de les diferents administracions i els diferents actors socials i econòmics presents en el municipi.
  • Ordenar i posar en relació diferents accions, actuacions, plans o programes que coincideixen en una mateixa línia estratègica, ja sigui de les diferents àrees de l’Ajuntament, de les diferents administracions que actuen sobre el territori de Cerdanyola del Vallès, com dels actors econòmics i socials que treballen o estan implantats en el terme municipal
  • Prioritzar una sèrie de projectes estratègics per tal d’integrar-los progressivament en les direccions polítiques i tècniques dels diferents serveis municipals fent-ne partícips els diferents actors implicats.
Fases del Pla:
  1. Fase de disseny (maig – juliol 2019): es va realitzar una anàlisi exploratòria d’altres experiències recents de planificació estratègica en municipis semblants a Cerdanyola del Vallès i es va dissenyar el model de governança participativa per a l’elaboració del pla.
  2. Fase de diagnòstic (octubre – abril 2019): l’objectiu va ser recopilar informació objectiva i subjectiva sobre les principals problemàtiques de Cerdanyola del Vallès, a fi de tenir una imatge clara de la situació/evolució del municipi que sigui útil per a la fase de planificació. La feina va ser duta a terme per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona de la UAB per encàrrec de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El document, una "fotografia actual" de l'estat de la ciutat, de les fortaleses i problemàtiques del municipi, va ser fruit del treball de persones tècniques, taules de treball, representants polítics i socials, entre d'altres referents de la ciutat. La diagnosi es focalitza en els següents cinc àmbits: governança, demogràfic, inclusió social, econòmic, territori, educatiu i cultura i esports, i ha de servir de base per per a planificar quin ha de ser el futur de la ciutat. (Veure Diagnosi
  3. Fase de planificació (setembre 2020 - març 2021): l’objectiu és generar idees i el major consens possible sobre una visió de ciutat conjunta per tal de definir quines han de ser les Línies Estratègiques prioritàries per la ciutat en els pròxims anys. Hi partiparan diferents actors de la ciutat per invitació, aixó com qualsevol altres ciutadà que vulgui a través de grups de treball, primer temàtics (d'acord amb els cinc àmbits enunciats) i després per reptes estratègics “per tenir resultats a inicis de 2021”. 
  4. Fase d’implementació (setembre 2020 – gener 2030): Un cop s’hagi elaborat el document central del Pla Estratègic s’iniciarà la fase d’implementació del Pla d’Acció i dels respectius projectes estratègics. En paral·lel s’iniciarà un procés de seguiment i autoavaluació continua del Pla.
  5. Fase d’avaluació/reprogramació (gener 2021 – gener 2030): es farà un seguiment de les actuacions estratègiques posades en marxa per tal de reajustar les actuacions en el cas que sigui necessari. L’any 2024 seria pertinent fer una avaluació en més profunditat del Pla Estratègic per tal de modificar les actuacions que siguin necessàries.
Com participar?

El procés participatiu s’ha hagut d’adaptar a la nova situació i serà virtual. Es crearan 5 grups de treball que es reuniran de forma online i comptaran amb la participació de persones/actors que han estat convidats a partir d’un consens polític i tècnic i persones que de forma individual vulguin col·laborar en aquest procés col·lectiu. (formulari de participació

Es farà una primera sessió informativa (21 o 23 de setembre) i una segona sessió de deliberació i discussió  (entre el 28 de setembre i 2 d’octubre). Seguidament, a partir dels resultats d’aquestes primeres sessions es farà un procés de priorització i identificació dels reptes estratègics a través d’enquestes que hauran de respondre les mateixes persones que hagin participant en els grups de treball. En les següents sessions, que es faran entre novembre i desembre, els grup de treball es confeccionaran per reptes transversals estratègics. En aquestes sessions s’identificaran els projectes estratègics que inclourà el PEC.

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.