Opinió "Les Oportunitats que Importen en la Nova Normalitat"

23 de septiembre de 2020 Noticias

Les oportunitats que importen, les que ens fan avançar decisivament cap als nostres objectius, sempre són una petita fracció de les possibles.

En situacions de canvi rellevant en l'entorn competitiu, l'empresa s'ha d'adaptar als nous requisits mínims de competitivitat, el que li permetrà seguir sent viable però no li donarà cap avantatge sobre els seus competidors, i adoptar iniciatives que la diferenciïn i li acostin als seus objectius. Aquestes iniciatives són les oportunitats que importen.

Les oportunitats importants estan determinades pel diagnòstic que l'empresa realitzi de la seva situació i l'aproximació que seleccioni per millorar-la i assolir els seus objectius.


El diagnòstic és una visió deliberadament simplificada de la realitat que a) constitueix un judici sobre les circumstàncies més crítiques de l'empresa, b) implica un futur desitjat, i c) identifica el principal repte o obstacle per a realitzar-lo. Un bon diagnòstic facilita la definició d'una resposta general de l'empresa i la selecció d'iniciatives i accions específiques que la desenvolupen. Aquestes accions específiques són les oportunitats importants per a l'empresa.

El ventall de possibles oportunitats és molt ampli i inclou, per exemple, el llançament d'un nou producte, l'entrada en un nou mercat, la introducció d'una nova tecnologia, la modificació de l'organització i l'aprofitament d'oportunitats de mercat.

Les oportunitats de mercat són possibilitats de compravenda, arrendament o contractació de recursos, per exemple: locals comercials, instal·lacions productives, empreses ..., que prèviament no eren al mercat o ho estaven a preus més elevats. Es deriven de desajustos de mercat, generalment fugaces, i poden permetre a l'empresa l'accés a posicions de mercat difícilment accessibles en condicions normals o l'increment de l'eficiència en les seves operacions. L'execució d'aquest tipus d'oportunitats també ha de respondre a la diagnosi de la situació de l'empresa i de la resposta general seleccionada.

No es poden especificar oportunitats importants aplicables a totes les empreses perquè aquestes depenen del seu entorn competitiu, la seva situació estratègica, els seus recursos i capacitats i els seus objectius, així com de la diagnosi que de tot això faci l'empresa i la resposta general que decideixi adoptar. No obstant això, sí que hi ha alguns principis generals a considerar al formular el diagnòstic, determinar la resposta i seleccionar les iniciatives de l'empresa. Aquests principis són:

 • L'empresa ha de crear valor per al seu sistema de valor, clients i proveïdors, i per als seus integrants, accionistes i empleats.
 • L'entorn competitiu evoluciona i les oportunitats de crear valor apareixen, es transformen i desapareixen. L'evolució de l'entorn és incerta pel que fa a velocitat, magnitud i direcció.
 • La visió que l'empresa té de l'entorn sempre és antiquada. En moments de canvi de l'entorn competitiu generalment es torna obsoleta i perjudicial i cal actualitzar-la.
 • Per perdurar en el temps, l'empresa ha d'explotar els seus negocis actuals i explorar nous negocis. Créixer i incrementar la seva competitivitat en els negocis actuals i preparar-se per ser competitiva en els negocis futurs.
 • Els negocis que l'empresa pot emprendre amb èxit depenen dels seus recursos i capacitats. Per tenir èxit en negocis diferents requerirà recursos i capacitats diferents. L'empresa ha de desenvolupar recursos i capacitats que li permetin competir en els negocis en què hagi d'operar en el futur.
 • La resposta general de l'empresa a la diagnosi de la seva situació s'ha de traduir en un conjunt o portafoli d'iniciatives diverses pel que fa a:
  • Àmbit de l'empresa a què es dirigeixen: negocis, processos de negoci, recursos i capacitats, i organització.
  • Tipus de negocis que desenvolupen, existents o nous.
  • Horitzó temporal en què se centren, increment de la competitivitat actual o de la competitivitat futura.
L'impacte de la "Nova Normalitat" a les empreses serà en part comuna per a totes elles i en part únic per a cadascuna. L'impacte comú a totes les empreses es traduirà en els nous requisits de viabilitat exigits a totes elles, per exemple: la digitalització de l'empresa, el foment del canal on-line o el teletreball. Les iniciatives que desenvolupen la resposta de l'empresa a la diagnosi de la seva situació li han de permetre diferenciar-se dels seus competidors i assolir els seus objectius mitjançant la identificació d'oportunitats úniques i la realització d'iniciatives per explorar-les i explotar-les.

Pel seu impacte, l'inici de la "Nova Normalitat" és un moment idoni perquè les empreses actualitzin el diagnòstic de la seva situació, adeqüin la seva resposta general i identifiquin i seleccionin les oportunitats que importen.

Els consultors externs poden facilitar als equips directius la realització d'un diagnòstic adequat, la creació d'una resposta general i la identificació i elecció d'iniciatives que la desenvolupin mitjançant l'aportació d'un procés ordenat de revisió, la utilització dels models teòrics o marcs de referència més adequats a la situació de l'empresa, el foment del diàleg entre els directius i l'ajuda en l'avaluació estratègica i economicofinancera de les alternatives considerades.

Javier Bultó
Consultor en competitivitat, creixement i renovació de l'empresa
Aquest post es va publicar originalment a Linkedin el 17 de juny de 2020 

Leer articulo en castellano

Altres articles d'en Javier Bultó:

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.