Opinió “Justificació econòmica d'ajudes europees: Els certificats d'auditoria”

19 de enero de 2021 Noticias

La Comissió Europea ofereix finançament per a tota classe de projectes i programes en camps com ara:

 • desenvolupament regional i urbà
 • ocupació i inclusió social
 • agricultura i desenvolupament rural
 • assumptes marítims i pesca
 • recerca i innovació
 • ajuda humanitària
Les empreses poden rebre finançament de la UE a través de subvencions, préstecs i garanties. Les subvencions són ajudes directes, mentre que els altres tipus de finançament es concedeixen a través de programes gestionats pels països membres.

El finançament es regeix per normes estrictes: es tracta de seguir estretament l'ús dels fons i de garantir que els diners es gastin de manera transparent i responsable.

Els 27 comissaris europeus són col·lectivament els responsables últims de garantir que els fons de la UE es gastin de forma adequada. Però, com la major part dels fons s'administra en els propis països beneficiaris, són els seus governs els que es responsabilitzen de fer controls i auditories anuals.

En qualsevol cas, és habitual que la Comissió Europea exigeixi que, quan es compleixin determinades condicions, les justificacions dels projectes finançats es remetin amb un Certificat d'Auditoria (CFS, Cost Finantial Statement), un informe que proporcioni garantia a l'organisme finançador de que les despeses justificades han estat incorregudes d'acord amb la normativa reguladora de la subvenció.

 • Habitualment la CE estableix un termini de 60 dies des de la data de finalització del projecte per a l'enviament de l'informe, que haurà de ser elaborat amb el model corresponent.
 • Han de presentar-lo totes les empreses i entitats participants en el Consorci que hagin rebut un import igual o superior a què determini la convocatòria de l'ajuda; a partir de 325.000 €.
 • El certificat no té consideració d'auditoria.
  • Des del punt de vista del receptor de l'ajut pot considerar-se com una "pre-auditoria" prèvia
  • Les auditories les realitzen professionals a compte de la mateixa Comissió Europea
A Goldwater & Partners disposem d'àmplia experiència en l'auditoria de projectes europeus. Des de l'any 2007 hem emès més de 40 certificacions que, en conjunt, sumen 25'6 MM d'euros d'inversió i han generat 16'6 MM d'euros d'aportació comunitària. 

Pedro Cortés 
Socio-Auditor
Goldwater & Partners

Leer artículo en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.