Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

Objeto del programa

Implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia

 • Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent el sector residencial.
 • Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Beneficiarios de la ayuda

Programa d'incentius 1:

 • Persones físiques.
 • Persones jurídiques.
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.
Programa d'incentius 2:
 • Les entitats locals territorials, o qualsevol altra entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídica.

Descripción

Intensitat de l'ajut: El percentatge d’ajut sobre el cost subvencionable del projecte, és a dir, la diferència entre el cost elegible del projecte i una inversió de referència, és:

 • del 35% per a gran empresa
 • del 40% per a mitjana empresa 
 • del 45% per a petita empresa
El percentatge d’ajut s’incrementa en un 5% en municipis de fins a 5.000 habitants.

Despeses subvencionables
 • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques
 • Instal·lacions aerotèrmiques.
 • Instal·lació Solar Tèrmica Biomassa.
 • Cambra de combustió.
 • Calderes de biomassa i aparells de calefacció local.
 • Desenvolupament de noves xarxes de canonades de distribució i subestacions d'intercanvi o ampliació d'existents per a centrals de generació noves o existents.

Plazo de solicitud

31 de desembre de 2023.

Más información

Convocatòria:

 • RESOLUCIÓ ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (DOGC Núm. 8721 - 1.8.2022)  
 • Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 305, de 22 de diciembre de 2021 / Texto consolidado

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.