Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions a projectes d'internacionalització de l'àmbit del videojoc i productes o serveis digitals interactius culturals

Objeto del programa

Subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de l'àmbit del videojoc, i d'empreses que contribueixin a la presència de productes o serveis digitals interactius culturals a l'exterior. 

  • S'entén per productes o serveis digitals interactius el desenvolupament d'aplicacions, videojocs i plataformes de consum o distribució de béns, i productes en línia. 
  • Cal que siguin d'autoria catalana, és a dir, que el seu autor resideixi a Catalunya i, en el cas de persones autores difuntes, que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte social o com a activitat principal la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.
  • Les empreses dedicades a la creació de productes o serveis digitals interactius relacionats amb la cultura.

Descripción

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013). 


Plazo de solicitud

Del 9 al 22 d'abril de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/963/2024, de 20 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de l'àmbit del videojoc, i d'empreses que contribueixin a la presència de productes o serveis digitals interactius culturals a l'exterior  (DOGC Núm. 9137 - 8.4.2024
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/1947/2023, de 31 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats de l'àmbit del videojoc, i d'empreses que contribueixin a la presència de productes o serveis digitals interactius culturals a l'exterior. (DOGC Núm. 8932 - 8.6.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.