ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials

Objeto del programa

Subvencions a projectes d'inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball. 

Es consideren subvencionables els projectes d'inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a millora o nous processos productius amb un import mínim de 250.000,00 euros i màxim de 3.000.000,00 euros a Catalunya i que comportin almenys el manteniment dels llocs de treball existents. En el cas que el projecte presentat tingui un import d'inversió superior als 3.000.000,00 euros caldrà justificar igualment l'import íntegre del projecte.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses industrials i de serveis connexos a la producció sempre que l'activitat principal de l'entitat que sol·licita l'ajut estigui inclosa en algun dels següents codis de la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques):

10 Indústria de productes alimentaris.
11 Fabricació de begudes.
12 Indústries del tabac.
13 Indústries tèxtils.
14 Confecció de peces de vestir.
15 Indústria del cuir i del calçat.
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
17 Indústries del paper.
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
19 Coqueries i refinatge del petroli.
20 Indústries químiques.
21 Fabricació de productes farmacèutics.
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
23 Fabricació d'altres productes minerals no-metàl·lics.
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
28 Fabricació de maquinària i equips NCAA.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30 Fabricació d'altres materials de transport.
31 Fabricació de mobles.
32 Indústries manufactureres diverses.
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.
72 Recerca i desenvolupament
 
Les empreses de serveis connexos a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci de l'últim exercici tancat.

A l'efecte d'aquesta resolució s'entén com a empresa tota entitat, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Descripción

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros d'ajut per projecte.

Plazo de solicitud

27 d'abril de 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/135/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials  (DOGC Núm. 8839 - 24.1.2023
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/4071/2022, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials. (DOGC Núm. 8821 - 28.12.2022
    • RESOLUCIÓ EMT/2192/2023, de 20 de juny, per la qual es modifica la Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials. (DOGC Núm. 8942 - 22.6.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.