ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Suport a projectes de reindustrialització a Catalunya

Objeto del programa

Concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya, mitjançant les línies següents:

 • Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
 • Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut.
El projecte ha de tenir undels següents CCAE
07 Extracció de minerals metàl·lics.
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics.
09 Activitats de suport a les indústries extractives.
10 Indústria de productes alimentaris.
11 Fabricació de begudes.
12 Indústries del tabac.
13 Indústries tèxtils.
14 Confecció de peces de vestir.
15 Indústria del cuir i del calçat.
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
17 Indústries del paper.
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
19 Coqueries i refinatge del petroli.
20 Indústries químiques.
21 Fabricació de productes farmacèutics.
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30 Fabricació d'altres materials de transport.
31 Fabricació de mobles.
32 Indústries manufactureres diverses.
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.
38 Tractament i eliminació de residus.
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport
72 Recerca i desenvolupament

En el cas de projectes de serveis a la producció, cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

 • S'exclouen d'aquesta línia d'ajuts associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Ha de tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya.
 • Ha de tenir finançament tancat del projecte almenys en un 50% ja sigui amb recursos propis o finançament bancari formalitzat. S'haurà de documentar a la memòria presentada.

Descripción

L'import màxim de l'ajut serà de 5.000.000,00 euros per projecte. L'import de la subvenció es calcularà de la manera següent:

 • Per als actius fixos, fins el 20% del valor dels actius;
 • Pels costos laborals, fins el 50% dels costos laborals bruts empresa dels primers 6 mesos des de la data de contractació. El nombre màxim de llocs que es podran subvencionar per projecte serà de 50 llocs de treball.

Plazo de solicitud

15 de novembre de 2023 (o fins que s'exhaureixi el pressupost)

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/136/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya (DOGC Núm. 8839 - 24.1.2023
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/4049/2022, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya. (DOGC Núm. 8820 - 27.12.2022)
  • RESOLUCIÓ EMT/2191/2023, de 20 de juny, per la qual es modifica la Resolució EMT/4049/2022, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya. (DOGC Núm. 8942 - 22.6.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.