Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic

Objeto del programa

Promoure i fomentar...

  • La retirada de cobertes que continguin amiant, així com d'altres elements fabricats amb amiant (baixants, canalons, dipòsits, xemeneies, etc.), en immobles on es desenvolupi una activitat econòmica per procurar que aquesta retirada s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.
  • Les les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic als immobles on s'han retirat cobertes que continguin amiant per a la millora de l'eficiencia energètica de l'immoble en el moment de la instal·lació de la nova coberta.

Beneficiarios de la ayuda

Els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s'hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Plazo de solicitud

2 mesos des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (DOGC Núm. 8922 - 24.5.2023)
  • Bases: Annex II de la RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. (DOGC Núm. 8905 - 28.4.2023
    • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ACC/1435/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (DOGC Núm. 8919 - 19.5.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.