Gencat - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital

Objeto del programa

Donar suport financer a l'organització, la gestió i el desenvolupament de programes d'assessorament i acompanyament, de formació, d'innovació i creixement de projectes d'art digital i videojocs que permetin la creació, l'impuls i el desenvolupament d'empreses innovadores, digitals i tecnològiques en l'àmbit cultural.

Els programes d'incubació inclouen activitats de formació, treball en xarxa (networking) i tutoria per millorar la competència i la competitivitat a càrrec de persones expertes en el sector, i adreçats a professionals i empreses que estiguin desenvolupant un projecte de creativitat digital que superin, amb caràcter previ, un procés de selecció..

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:

  • Suport al desenvolupament de programes d'incubació de projectes d'art digital.
  • Suport al desenvolupament de programes d'incubació de projectes de videojocs.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.
  • Les entitats privades sense ànim de lucre amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.
  • Les universitats públiques, els ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Descripción

  • El sol·licitant de subvenció per a un programa d'incubació de projectes d'art digital pot obtenir un màxim del 75% de l'import total del pressupost del programa, amb un màxim de 80.000,00 euros. En cas que es percebin altres ajuts públics per aquest projecte, el total d'ajuts públics no pot superar el 80% del cost del programa.
  • El sol·licitant de subvenció per a un programa d'incubació de projectes de videojoc pot obtenir un màxim del 75% de l'import total del pressupost del programa, amb un màxim de 80.000,00 euros, sense perjudici del que estableix la base 3.2. En cas que es percebin altres ajuts públics per aquest projecte, el total d'ajuts públics no pot superar el 100% del cost del programa.

Plazo de solicitud

29 de maig de 2023.

Más información

  1. Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/1550/2023, de 2 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital per a l'any 2023 (DOGC Núm. 8912 - 10.5.2023
  2. Bases: RESOLUCIÓ CLT/1456/2023, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital. (DOGC Núm. 8906 - 2.5.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.