ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Línia start-up capital coinversió

Objeto del programa

La concessió de la línia start-up capital coinversió que es composa d'un ajut reemborsable en forma de préstec i un ajut no reemborsable.

Beneficiarios de la ayuda

Les petites i mitjanes empreses emergents (start-up) que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech) que tinguin el seu centre operatiu principal a Catalunya i que hagin formalitzat una ronda de finançament:


Que estiguin constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima.

Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil, com a mínim 6 mesos abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.

Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil, com a màxim, 36 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut en forma de préstec.

Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors amb una participació individual mínima del 10%, i que mantingui una participació no inferior al 51% del capital social, incloent els drets de participació imaginaris o les participacions fictícies (phantom shares) i l'exercici d'opcions o altres drets que permetin adquirir participacions socials (totalment diluït o “fully diluted”).

Que l'equip fundador treballi amb dedicació exclusiva i a temps complet en l'empresa.

Haver formalitzat una ronda de finançament, per part d'inversors privats o fons de capital risc, mitjançant un instrument de capital i/o préstec participatiu i/o nota convertible, desemborsada en els 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

La ronda de finançament ha de ser d'un mínim de 75.000,00 euros per part d'un o més inversors privats o fons de capital risc, i la inversió mínima per part de cada un dels inversors privats o fons de capital risc ha de ser d'un mínim de 20.000,00 euros.

Descripción

Es concedirà un ajut per a les depeses i inversions del pla de creixement de l'empresa d'un màxim de 250.000,00 euros, en forma de préstec pel que fa al 80% del finançament acordat i en forma d'ajut no reemborsable pel que fa al 20% restant. Aquest 20% no s'haurà doncs de retornar.

Plazo de solicitud

7 de novembre de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1286/2024, de 16 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de la línia start-up capital de coinversió (DOGC Núm. 9147 - 22.4.2024)   
  • Bases: Bases: RESOLUCIÓ EMT/1198/2024, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia start-up capital de coinversió. (DOGC Núm. 9143 - 16.4.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.