ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a projectes de multilocalització

Objeto del programa

Es consideren subvencionables les despeses necessàries per portar a terme un projecte d'implantació a l'exterior ja sigui a través de la creació o bé l'adquisició d'una empresa a l'exterior en forma de: filial, sucursal, subsidiària, joint venture o bé oficina de representació, que pot ser de tipus productiu o no productiu (serveis, comercial, logística o combinada entre si).

Pel que fa al tipus d'activitat, s'entén per implantació a l'exterior de tipus productiu aquella que l'activitat principal de la qual estigui inclosa en alguns dels codis de la CCAE-2009 (Classificació catalana d'activitats econòmiques)

Beneficiarios de la ayuda

Empreses constituïdes com a societats de responsabilitat limitada o societat anònima, que tinguin la seu operativa principal a Catalunya, que hagin facturat en els darrers dos exercicis tancats i que la facturació corresponent al darrer exercici sigui de com a mínim 500.000,00 euros en el cas que el projecte de multilocalització sigui no productiu i d'1.000.000,00 euros en el cas de productiu.

Descripción

Màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada de la implantació a l'exterior, i del 100% per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació.

Plazo de solicitud

3 d'octubre de 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2528/2023, de 10 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització (DOGC Núm. 8959 - 17.7.2023)
    • RESOLUCIÓ EMT/3159/2023, de 13 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMT/2528/2023, de 10 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització (DOGC Núm. 9002 - 18.9.2023
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2465/2023, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes de multilocalització. (DOGC Núm. 8953 - 7.7.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.